Bäckhalladalen

Strax norr om Simrishamn hittar man Bäckhalladalens vackra naturbetesmarker. De tillhörde en gång i tiden det gemensamma utmarksbetet för byarna i närheten. Platta berghällar där vindens och isens spår finns kvar varvas med lövklädda sprickdalar och buskrika gräshedar. I buskagen med slån, hagtorn, rosor och hassel lever den hemlighetsfulla hasselmusen tillsammans med de lysande, gröna lövgrodorna.

Unik geologi

Berggrunden består av sandsten som bildades under kambrium för 500 miljoner år sedan. På flera ställen i reservatet är jordlagret så tunt att berghällen kommit fram. Här kan man se spännande spår från den tid då berggrunden bildades. Här finns stora och välbevarade böljeslagsmärken, förstenade vågrörelser i sanden på botten av havstranden. Man kan också hitta isräfflor, spår av frostsprängningar och blankslitna stenar från den tiden då ismassorna smälte undan för 15 000 år sedan. I de mer höglänta delarna av reservatet har man en fin utsikt över kustlandskapet och Hanöbukten.

Omväxlande och artrika marker

Vegetationen skiftar mellan torra och fuktiga lövskogsdungar, betesmarker med kärr och kala berghällar. Floran i Bäckhalladal är artrik, här finns mer än 250 växter. På de torra ängarna växer backsippa och slåttergubbe och på de kalkrika fuktängarna finns majvivor och orkidéer. De många småvatten som finns i reservatet gör att här är gott om groddjur. Förutom lövgrodan kan man på våren höra klockgrodan spela i vattnen. De buskrika markerna är hem för hasselmusen, här finns en av Europas tätaste hasselmuspopulationer.

Tillgänglighet

Bäckhalladalen ligger strax norr om Simrishamn på cykelavstånd. I den sydöstra delen som gränsar till tätorten finns motionsslingor med elljusspår och grillplatser.

Just north of Simrishamn lies an area of idyllic natural pastures. This was once part of the common pasture for the villages in the vicinity. Flat rocks that bear the scars of wind and ice are sandwiched between leaf-covered rift valleys and bushy grass heaths. The secretive Hazel Dormouse lives in the blackthorn, rose and hazel bushes, together with the luminous European tree frog.

Unique Geology

The bedrock consists of sandstone that was formed during the Cambrian Period, 500 million years ago. In several places in the reserve, the soil is so thin that the flat rocks have appeared on the surface. On them you can see exciting traces from the time when the bedrock was formed. There are large, well-preserved ripple marks – fossilised ridges formed in the sand of prehistoric beaches.

You can also find glacial striation, traces of frost shattering and smooth rocks from the time when the ice sheets melted 15,000 years ago. Higher parts of the reserve offer great views over the coastal landscape and the bay Hanöbukten.

Varied Vegetation

The vegetation varies between dry and wet groves of broad-leaved trees, pastures with carr and bare flat rocks. The flora in Bäckhalladalen is rich in species, with more than 250 plants. Pasqueflower and wolf's bane grow on the dry meadows, and there are bird's-eye primrose and orchids in the wet meadows. The many small ponds in the reserve mean there are plenty of amphibians. Aside from the European tree frog, you can also hear the European fire-bellied toad calling in the water. The bushy land is home to one of Europe's densest population of Hazel Dormouse.

Accessibility

Bäckhalladalen is just to the north of Simrishamn, and in the south-western part which adjoins the built-up area, there are floodlit exercise paths and barbecue spots.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Joakim Roswall
naturvårdsförvaltare

E-post joakim.roswall@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 15


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida eller köra med häst
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning eller göra åverkan på hägnader eller andra anordningar,

3. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

6. framföra motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar,

7. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

8. rida eller köra med häst,

9. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

11. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 143 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i reservatets mittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.575111, E 14.318194

Östra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.574361, E 14.327861

Hitta mig


Den skygga hasselmusen är riktigt svår att få syn på, men ibland kan man hitta deras övergivna sommarbon. Djupt inne i täta buskage bygger hasselmusen ett bo av torrt gräs, löv, mossa och annat lämpligt byggnadsmaterial som den kan komma över. Tänk på att hasselmöss är mycket störningskänsliga så studera dem på behörigt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.