Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åkarp

Åkarp är framför allt hasselmusens paradis. I de buskrika markerna hittar den rara musen både mat, boplatser och gömställen. Området är kuperat med gammal skog, igenväxande fäladsmark och stenmursomgärdade gamla åkrar. En omväxlande natur med sin högsta punkt på hela 150 meter över havet.

Geologi

Åkarp ligger i ett småkulligt landskap på ganska hög höjd. Den högsta punkten på 150 meter över havet ligger i den nordvästra delen av naturreservatet. Härifrån sluttar det 70 meter ned mot Kringelängabäcken i sydost.

Natur- och kulturvärden

Det finns många och sällsynta växter och djur i de buskrika fäladsmarkerna, i buskagen utmed stengärdena kring den gamla åkrarna och i områdena med ädellövskog. Den gamla utmarken i väster är under igenväxning och mycket buskrik. Här finns ett av Skånes största samhällen med hasselmus. I de fuktigare delarna kan man med lite tur stöta på lövgroda, långbensgroda och större vattensalamander. Ädellövskogen innehåller mycket död ved och ger en känsla av orörd naturskog. På de gamla trädens bark lever de sällsynta lavarna almlav och bokvårtlav. Kronhjort och vildsvin är vanliga i hela naturreservatet.

I den södra delen gömmer sig flera fornlämningar t.ex. flintyxor och spår av fossil odlingsmark.

Friluftsliv

Naturreservatet är svårtillgängligt och ligger långt ifrån allfartsvägarna och är därför av ringa betydelse för allmänhetens friluftsliv. Området saknar angöringsplats och det finns inga stigar eller anläggningar för friluftslivet.

Hasselmus. Foto: Fredrik Ståhlberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • cykla
  • rida eller köra med häst
  • framföra motorfordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3. framföra motorfordon eller cykel,

4. rida eller köra med häst,

5. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-31

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 56 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Svårtillgängligt, reservatet saknar angöringsplats och stigar.

Hitta mig

Hasselmus. Illustration: Katarina Månsson

Illustration: Katarina Månsson


Den skygga hasselmusen är riktigt svår att få syn på, men ibland kan man hitta deras övergivna sommarbon. Djupt inne i täta buskage bygger hasselmusen ett bo av torrt gräs, löv, mossa och annat lämpligt byggnadsmaterial som den kan komma över. Tänk på att hasselmöss är mycket störningskänsliga så studera dem på behörigt avstånd.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss