Uggleskogen

Uggleskogen är ett kommunalt naturreservat i Perstorps kommun. Reservatet ligger i direkt anslutning till Perstorps tätort och är sammankopplat med naturreservatet Mulleskogen i norr. De två tätortsnära reservaten bildar tillsammans ett populärt område för friluftsliv.

Tätortsnära bokskog

Uggleskogen består till största delen av bokskog. De äldsta träden kan ha grott så tidigt som i slutet av 1700-talet. Eftersom en del av träden har uppnått en ansenlig ålder på ett par hundra år så finns det gott om trädstammar med hål och multnande ved. I den döda veden lever skalbaggslarver som i sin tur utgör föda åt bland annat olika hackspettsarter. I Uggleskogen har både större hackspett, spillkråka, gröngöling och mindre hackspett observerats.

Rödlistade lavar

De gamla träden är också hemvist för flera olika lavar och mossor. Bland lavarna kan rödlistade arter som bokvårtlav, lunglav och dvärgbägarlav nämnas.

Våtmarker och stenmurar

Uggleskogen rymmer även en bäck och en mindre damm. Vid dessa skiftar skogen karaktär och bokarna ersätts av sumpskog med främst al och björk.

Genom reservatet löper ett antal stenmurar som en gång i tiden utgjorde ägogränser. I området finns också ett par områden med ängsrester som minner om att skogen en gång i tiden har varit betydligt mer öppen.

Friluftsliv

Uggleskogen ligger i den östra kanten av Perstorp i anslutning till bad- och idrottsanläggning. I reservatet finns flera motionsslingor och stigar.

Foto: Marie Björkander

Kontakt

Linus Åhlén

E-post linus.ahlen@perstorp.se

Telefon 0435-394 26

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade ridleder
  • cykla utanför stigar och vägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. göra upp eld,

2. framföra motordrivet fordon,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. deponera trädgårdsavfall,

5. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

7. anordna motortävling,

8. rida utanför markerad led,

9. cykla utanför stigar och vägar.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 37 hektar

Kommun: Perstorp

Förvaltare: Perstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Allmän parkering vid Ugglebadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.141889, E 13.390306

Hitta mig


Den mindre hackspetten kan ibland ses i Uggleskogen. Under våren kan man höra den trumma. Det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.