Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Bjälkarp

Stora Bjälkarps naturreservat utanför Broby är ett skogsreservat där du har möjlighet att se flera sällsynta lavar och den färgglada brandtickan som lyser upp trädens stammar. Här finns också grönglänsande plymer av fjädermossor på gamla bokträd. Runt omkring i skogen finns små stenrösen från äldre tiders odlande. Vissa spår tyder på att den tretåiga hackspetten finns i området – gör den det?

Kulturhistoria

Stora Bjälkarp är ett skogsreservat 3 km nordväst om Broby i Östra Göinge kommun. Naturreservatet domineras av bokskog sedan lång tid tillbaka, men har inslag av sumpskog och gran. Granen har sin sydligaste naturliga utbredningsgräns här. En stor del av Stora Bjälkarp är dessutom fossil åkermark (fornlämning) med ca 300 låga högar med sten, så kallade röjningsrösen. Det visar på mänskliga påverkan under lång tid. Namnet Stora Bjälkarp finns i skrift från 1514. Skogen har brukats förhållandevis extensivt vilket förklarar det stora innehållet av senvuxna träd och mängden död ved. Något som ligger bakom den stora artrikedomen.

Växter och djur

Skogen har höga naturvärden, flera så kallade värdekärnor som klassats som nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Både de senvuxna träden och mängden död ved har bidragit till en rik mångfald av mossor, lavar och svampar på träd. Här finns sällsynta lavar som bokkantlav, havstulpanlav och gammelgranslav. Bland svamparna finns rariteter som brandticka och kantarellmussling och bland mossorna klippfrullania, krushättemossa och platt fjädermossa. Spår av den ovanliga tretåig hackspett har också setts.

Friluftsliv

Stora Bjälkarp är inget prioriterat reservat när det gäller anordningar för friluftslivet eftersom det ligger ganska långt ifrån tätorter och i en trakt med stor tillgång på allemansrättslig mark.

Sumpskog. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • skada stenmurar och andra kulturlämningar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,

2. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller stenmurar och andra naturföremål eller kulturlämningar,

3. uppföra någon form av anläggning,

4. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

5. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod1 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-22

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 30 hektar

Kommun: Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Stig till reservatet  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.280099, E 14.019060

Hitta mig

Bokvårtlav.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt