Nedraryd

I århundraden har Nedraryd brukats på traditionellt vis, vilket har gett upphov till områdets mosaikartade landskap med betesmarker, små åkerlappar och sidvallsängar. Här finns också en mängd andra kulturhistoriska spår som husruiner, odlingsrösen och stengärdesgårdar som minner om forna generationers idoga arbete på de magra markerna.

Omväxlande natur

I Nedraryds naturreservat dominerar de trädklädda betesmarkerna, men kronverkens täthet skiftar inom området och skapar en mängd olika mikroklimat. Ek och björk är de vanligaste trädslagen och i reservatet finns en del grova och döda träd, som är viktiga bland annat för många insekter. Här och var kan man även hitta hamlade lönnar och björkar från slutet av 1800-talet. I södra delen av reservatet tar ris- och gräshedar med rikliga inslag av enbuskar vid. Utmed Rönnebodaån finns fuktigare marker med fuktängsvegetation.

Artrika marker

Den stora variationen av naturtyper och den långa hävdkontinuiteten har gett upphov till ett mycket artrikt växt- och djurliv i Nedraryd. Här finns bland annat flera rödlistade växter som klockgentiana, slåttergubbe, granspira och sommarfibbla. En betydande del av arterna i reservatet är hävdberoende och här växer även kattfot, svinrot, blåklocka, höskallra, ängsviol, smörblommor, ärenpris och orkidén jungfru Marie nycklar. Den mosaikartade floran har i sin tur gett upphov till ett rikt insektsliv med ett flertal sällsynta arter som mindre bastardsvärmare, ängsmetallvinge och väddsandbi.

Sällsynta svampar

Nedraryd hyser även en rad skyddsvärda svampar, främst olika sorters ängssvampar. De rödlistade svamparna klibbjordtunga och praktvaxskivling är exempel på arter som har hittats i reservatet.

Fågelliv

Flera insektsätande fåglar trivs i reservatet, däribland många olika sångare, svartvit flugsnappare, kungsfågel och ladusvala. Hackspettarna gröngöling, spillkråka och större hackspett har också setts till i området och över de öppna partierna svävar ofta röd glada.

Kulturhistoriska spår

De kulturhistoriska lämningarna i området visar att det nyttjats av människor under lång tid. Här finns bland annat fem ruiner av boningshus och ekonomibyggnader, en ruin av en jordkällare, en källa, åkerterrasser, fossila åkrar, stengärdesgårdar, trähägnader, odlingsrösen och ett antal hamlade träd.

Enar i betesmark. Foto: Marie Björkander

Enar i betesmark. Foto: Marie Björkander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • samla ved eller plocka pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning som block eller jordformation,

2. bortföra ved, skada levande eller döda stående eller liggande träd eller buskar,

3. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,

4. göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök,

5. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

6. framföra motorfordon,

7. anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- och djurlivet, t.ex. cykling,

8. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i koppel,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande system, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

11. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggexemplar.

12. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 22 hektar

Kommun: Osby, Östra Göinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Parkering saknas i nuläget.

Hitta mig

Höskallra.

Illustration: Katarina Månsson


Höskallran är en halvparasitisk växt som suger näring ur grannarnas rötter. Något som placerar den i familjen Snyltrotsväxter. Den blommar under sommaren eller hösten med gula blommor. Höskallran växer i slåttermarker och naturbetesmarker men är numera ganska ovanlig. Den är ettårig och helt beroende av att fjolårets frön kan gro när nästa säsong börjar.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss