Linnebjer

En vårpromenad i Linnebjers lövskog får vardagsstressen att rinna ur kroppen. Marken har börjat skifta i grönt och det doftar från myllan. En matta av vitsippor breder ut sig, med gula inslag av svalört och gulsippa och lila toner av skogsviol. Luften är fylld av fågelsång – svarthätta, koltrast och rödhake ackompanjeras av den större hackspettens trumvirvlar. Ta en paus vid betesmarken i väster och njut av Vombsänkans vyer.

Gammal slåtteräng

Förr användes den bördiga marken i Linnebjer till slåtteräng och de torrare partierna fungerade som stubbskottsäng där man tog lövfoder åt djuren. När jordbruket moderniserades vid förra sekelkiftet minskade ängens betydelse och djuren släpptes på bete på de gamla ängarna. Till slut upphörde även betet och skogen började sluta sig.

Lindberget

Linnebjer betyder ungefär ”lindberget”. Antagligen växte det mycket lind här förr – kanske i stubbskottsängarna då lindbladen gav bra foder. Idag består skogen framförallt av ek-hasselskog men bitvis finns det fortfarande en hel del lind och alm. På våren blommar lundens växter som rikast och arter som gulsippa och lungört vittnar om markens bördighet.

I hålträd och holkar

När området blev naturreservat återupptogs slåttern i vissa fuktiga gläntor i skogen, så nu kan ängsväxter som smörboll och kärrnäva fortsätta blomstra i Linnebjer. I håliga, gamla träd hittar fåglar som svartvit flugsnappare, nötväcka och skogsduva sina boplatser. Räcker inte hålträden till så får de flytta in i någon av reservatets holkar. Som tack bjuder de på sin vackraste sång under vår och försommar.

Friluftsliv

En markerad led (ca 1,5 km) tar dig genom skogslandskapet i detta lilla reservat. Vandringen kan kortas av på två ställen om du vill. Den sydöstligare delen av slingan kan vara lerig när det är blött. Passa på att blicka ut över betesmarken i utkanten av reservatet och Vombsänkans vyer i väst. Här i Linnebjer finns två rastplatser, varav den ena ligger intill parkeringen i sydväst. Närmaste busshållplats är Odarslöv Linnebjersvägen som ligger cirka 2 km åt nordväst.

Historically, the more fertile areas of Linnebjer were used as hay meadows and the drier parts as hay meadow mixed with coppice, where leaf fodder was cut for the animals. With the modernisation of agriculture, the value of the meadow declined and animals were grazed on the old meadows instead. With time, even grazing stopped and the woodland took over.

Linnebjer means the “lime hill”. It is likely that there were a lot of lime trees here in the past. Today, the woodland consists primarily of oak and hazel woodland, but there are still some areas with quite a lot of lime and elm. The woodland flowers are best in the spring. The species such as cowslip and suffolk lungwort reflect the nutrient richness of the soil.

When the site became a nature reserve, hay cutting began once again in some of the wet glades in the woodland. This means that meadow flowers such as globe flower and marsh cranesbill can continue to flourish at Linnebjer.

Pied flycatcher, jay and stock dove find places to nest in the hollow, old trees. If there are not enough hollow trees, then they can use one of the bird boxes in the reserve. As a thank you, the birds share their most beautiful song in the spring and early summer.

Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19

För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • rida
  • tälta
  • ställa upp husvagn

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet

- tälta eller uppställa husvagn

- göra upp eld

- medföra ej kopplad hund

- rida

- framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 38 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.732583, E 13.299722

Hitta mig


Den svartvita flugsnapparen häckar i hål i löv- och blandskog. Den livnär sig på insekter som den fångar i luften. Eftersom den svartvita flugsnapparen gärna häckar i holkar är den en av våra vanligaste trädgårdsfåglar.
Foto: Alexander Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps)
Vandringsled i skogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster