Höjeådalen

Höjeådalen, ett stycke natur precis i södra utkanten av Lund. Här rinner Höje å fram i en dalgång med både öppen mark och skog. Området erbjuder fina promenadstråk och möten med allt ifrån fåglar och fladdermöss till grodor och trollsländor. Det är lätt att ta sig hit till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Omväxlande natur

Naturen är mycket varierad i Höjeådalen. Ett kommunalt naturreservat som bildar en sammanhängande, grön korridor mellan Värpinge och Höjebromölla. Här finns allt ifrån betesmark och åker, till buskmarker, sumpskogar och lövskogar. Läget i direkt anslutning till Lunds tätort gör också att här finns mer iordningställda parkmiljöer och dammar i och direkt anslutning till reservatet.

Kungsfiskare dyker efter småfisk

Fågellivet är rikt, särskilt kring buskmarkerna och trädridåerna vid vattnet. Över 200 fågelarter finns rapporterade från dalgången, både vanliga arter och sällsynta. Stare och hussvala är några exempel. Vintertid kan du även se domherre och sidensvans. Kungsfiskare syns ofta födosökande utmed ån. I anslutning till å och dammar, som de vid reningsverket, kan du även se trollsländor och höra groddjur.

Fladdermössens och uttrar utmed ån

I de fuktiga delarna utmed ån finns goda chanser att få se någon av reservatets fladdermusarter. Du kan se Vattenfladdermus dagtid, men annars är det främst på kvällen och natten som de flyger runt i jakt på mygg och andra insekter. Numera kan du med lite tur även se spår av utter, både upp- och nedströms reningsverket.

Betesmarker och gamla träd

I både betesmarker, buskmarker och lövskog finns många gamla träd som bidrar till det djur- och växtlivet i reservatet. Salix och knäckepil kantar vattendraget och på flera ställen finns faunadepåer, samlingar av stockar och grenar från grova träd som har avverkats. I dessa levande och döda träd lever många idag sällsynta insekter, men också svampar, mossor och lavar. Särskilt värdefulla är de mycket gamla, skrovliga och i vissa fall ihåliga träden i intilliggande Sankt Larsparken och de i den trädklädda betesmarken i nordvästra delen av reservatet.

Friluftsliv

Idag är Höjeådalen ett populärt rekreationsområde för boende i Lund. Särskilt betydelsefullt eftersom omgivningarna i stort bara består av stad och fullåkersbygd. Här finns promenadstråk, fågeltorn, bryggor och rastplatser. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Brygga vid Höjeå. Foto: Carina Zätterström

Brygga vid Höjeå. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • elda/grilla
 • cykla eller rida utanför anvisad väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,
 2. skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt samt avlägsna eller föra bort död ved från området,
 3. gräva, hacka, borra, måla, dämma, pumpa eller på annat sätt skada fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur förutom på särskilt anvisad plats, samt underlåta att plocka upp spillning efter hunden,
 5. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 6. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,
 7. göra upp öppen eld eller använda engångsgrill, sprit-eller gasolkök eller liknande utrustning annat än på särskilt anvisad plats,
 8. anordna upplag, tippa trädgårdsavfall eller skräp,
 9. köra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
 10. cykla eller rida/köra med häst förutom på anvisad väg, stig eller plats,
 11. starta eller landa med luftfartyg eller annat fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg inom reservatet.

Vidare är det förbjudet att utan förvaltarens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 3. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning på andra platser än särskilt anvisade,
 4. anordna tävlingar eller arrangemang som kan skada eller störa naturmiljön,
 5. på ett störande eller högljutt sätt använda ljudanläggningar, musikinstrument eller motsvarande,
 6. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,
 7. sätta ut bikupor.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 68 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Ätlig groda.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Ätlig groda är stor och grön med svarta fläckar. Den har odlats för att ätas i delar av Europa. Den hoppar bra trots sin storlek. Denna glupska groda kan både äta andra grodor och vara kannibal. Du hittar den i småvattnen hela sommaren och en bit in på hösten. Bäst chans är kvarndammen och reningsverksdammarna inom reservatet.

Mer information

Lunds kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

E-post tekniska.forvaltningen@lund.se

Telefon 046-359 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss