Högebjär

Öster om Dalby ligger naturreservatet Högebjär. I den betade fäladsmarken kan du ströva fritt bland enbuskar, ängsblommor och fjärilar. Högebjär har visats sig har flest fjärilsarter i Lunds kommun. Några av dem är den svartfläckiga blåvingen och hedpärlemorfjärilen. Reservatet ligger intill ett aktivt stenbrott och bör endast besökas på kvällar och helger när verksamheten vilar.

Inga besök vid sprängning i stenbrottet intill

Besök reservatet på helgen. På vardagar mellan klockan 8-16 kan man spränga i stenbrottet intill. Då ska man inte heller vistas i reservatet. Sprängningar föregås av en tydligt hörbar signal.

Enefälad på Romeleåsen

Av Romelåsens förr så vidsträckta enefäladsmarker återstår idag bara en procent. Högebjär är ett av de områden som ännu finns kvar. Enefäladen är en typ av buskbevuxen betesmark som skötts på samma sätt under lång tid. Området som ligger invid en täktverksamhet har fortfarande kvar sin unika enefäladskaraktär. Betet gör att växter som inte är lika bra på att konkurrera med andra arter lättare kan trivas. Det gör i sin tur att det finns gott om både fjärilar och blommor.

Sällsynta fjärilar

Högebjär har vid undersökningar visat sig ha flest fjärilsarter i Lunds kommun. Över 40 arter har noterats i reservatet. Två sällsynta fjärilsarter som har setts i området är den svartfläckiga blåvingen och hedpärlemorfjärilen.

Fäladens växter flyttades när stenbrottet utökades

Täktverksamheten i det intilliggande stenbrottet fick tillstånd att utökas 2006. Det påverkade delar av fäladen. I ett försök att bevara naturvärdena flyttades därför grässväl med hagmarksflora till andra platser i området.

Backsippor på Högebjär. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra cykel utanför anvisade cykelvägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. göra upp eld,

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. avsiktligt störa det vilda djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

6. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. framföra cykel annat än på anvisade cykelvägar samt motordrivet fordon annat än på parkeringsplatser samt på vägar till och från dessa parkeringsplatser,

8. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller motsvarande,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

10. döda, fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet,

11. inplantera för området främmande växt- eller djurarter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 29 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.654306, E 13.406667

Hitta mig

Hedpärlemorfjäril.

Illustration: Katarina Månsson


Hedpärlemorfjärilen är en vackert orange fjäril med svart teckning och liknar andra pärlemorfjärilar. Den lever i den blomrika torrängen och på sandfälten, särskilt där det finns violer. Den övervintrar som fullbildad larv i ägget. Den nattaktiva larven lever helst på ängsviol, men även på andra violer som sandviol, styvmorsviol och buskviol. Du kan se den gyllene fjärilen flyga under juli månad.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss