Högebjär

Länge har de enbevuxna markerna i Högebjär betats. Det har skapat speciella förutsättningar och en stor mångfald av både växter och djur.

Enefälad på Romeleåsen

Av Romelåsens förr så vidsträckta enefäladsmarker återstår idag bara en procent. Högebjär är ett av de områden som ännu finns kvar. Enefäladen är en typ av buskbevuxen betesmark som skötts på samma sätt under lång tid. Området som ligger invid en täktverksamhet har fortfarande kvar sin unika enefäladskaraktär. Betet gör att växter som inte är lika bra på att konkurrera med andra arter lättare kan trivas. Det gör i sin tur att det finns gott om både fjärilar och blommor.

Sällsynta fjärilar

Högebjär har vid undersökningar visat sig ha flest fjärilsarter i Lunds kommun. Över 40 arter har noterats i reservatet. Två sällsynta fjärilsarter som har setts i området är den svartfläckiga blåvingen och hedpärlemorfjärilen.

Backsippor på Högebjär. Foto: Jörgen Nilsson

Kontakt

Mikael Olofsson
naturvårdsförvaltare

E-post mikael.olofsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra cykel utanför anvisade cykelvägar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. göra upp eld,

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. avsiktligt störa det vilda djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

6. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. framföra cykel annat än på anvisade cykelvägar samt motordrivet fordon annat än på parkeringsplatser samt på vägar till och från dessa parkeringsplatser,

8. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller motsvarande,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

10. döda, fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet,

11. inplantera för området främmande växt- eller djurarter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 29 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i österlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.654306, E 13.406667

Hitta mig


Hedpärlemorfjärilen är en vackert orange fjäril med svart teckning och liknar andra pärlemorfjärilar. Den lever i den blomrika torrängen och på sandfälten, särskilt där det finns violer. Den övervintrar som fullbildad larv i ägget. Den nattaktiva larven lever helst på ängsviol, men även på andra violer som sandviol, styvmorsviol och buskviol. Du kan se den gyllene fjärilen flyga under juli månad.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Skåneledens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.