Ekeberga

Ekeberga har ett förflutet som sjöbotten. Under istidens slutskede var det en stor sjö här i Vombsänkan. Sjön avvattnades via Kävlingeåns dalgång och lämnade kvar stora mängder sand. Idag bidrar istidssanden både till blomsterprakten på de sandiga betesmarkerna och till att backsvalorna hittar boplatser i sandbackarna i det gamla grustaget.

Utdikade marker

I öster finns fortfarande ett stort kärrområde och sumpskog. Annars har mycket av den tidigare blöta marken dikats ut för att ge plats för odling och ängsbruk. Vällsbäcken är en rest av dessa utdikningar. Jorden som är rik på isälvssand är delvis utbruten. I den västra delen finns resterna efter den grustäkt som användes fram till 2005.

Artrika betesmarker

Den öppna marken, inklusive de gamla åkrarna, nyttjas numera främst som betesmark. På de sandiga områdena hittar man växter som hedblomster, backnejlika, backtimjan, monke, ljung, liten blåklocka och fårsvingel. Grustäkten med sina sandbackar erbjuder populära boplatser för både backsvalor och insekter som exempelvis ensamlevande (solitära) bin.

Vidkroniga och viktiga ekar

Ädellövskog med bok och ett flertal grovstammiga äldre ekar finns i de centrala delarna av området. Även i brynen mellan skog och öppenmark ståtar dessa vidkroniga ”evighetsträd”. Deras stammar skiftar i grått och grönt av alla lavar som samsas här. En av dom är den flikiga sköldlaven. Den signalerar att här kan du hitta andra känsliga och ovanliga arter. På de gamla ekarna finns också trädsvampar. En som verkligen sticker ut är den saffransgula svaveltickan. Inne i trädens håligheter lever dessutom många steklar och skalbaggar.

Gammal tomt

Byn Ekebergas gamla tomtmark låg ursprungligen strax norr om grustäkten. På 1800-talet flyttades den ena gården längre österut, till den sydliga lövskogsbacken i mitten av reservatet. Denna tomt kallas ”Tages plats” efter den senast boende. Här kan man fortfarande se resterna av husgrunder och trädgård. Tydligast är den så kallade kaffegrottan, som lär vara byggd av grundstenar från de rivna ekonomibyggnaderna. Numera kan du fika på den nya rastplatsen intill. Den är särskilt inbjudande på våren. Då blommar flera av de gamla trädgårdsväxterna, till exempel rhododendron, syren, magnolia och äppleträd. I omgivningarna dofter det också gott av liljekonvalj. En del av de ekar som idag är skyddade som evighetsträd var sannolikt vuxna träd redan i gårdens ungdom för runt 200 år sedan.

Fågelliv

Fågellivet är påfallande rikt med häckande grågås i våtmarken och gott om rastande andfåglar. I lövskogen kan man se glada och spillkråka. Här finns också gott om sångfåglar som svarthätta, lövsångare, svartvit flugsnappare och rödhake.

Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade ridstigar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning som block eller jordformation genom att tex gräva, borra, mejsla, hacka, måla samt på annat sätt skada levande och döda träd och buskar,

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

3. avsiktligt störa eller skada det vilda djurlivet och deras livsmiljöer,

4. medföra ej kopplad hund,

5. rida annat än på i anvisade ridstigar,

6. framföra motorfordon,

7. göra upp eld,

8. på ett störande sätt använda ljudanläggning,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

10. fånga insekter, spindlar eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

11. plocka vedväxande svampar med undantag för mindre insamlingar nödvändiga för artbestämning under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 62 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.730361, E 13.392611

Hitta mig

Svartvit flugsnappare.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Den svartvita flugsnapparen häckar i hål i löv- och blandskog. Den livnär sig på insekter som den fångar i luften. Eftersom den svartvita flugsnapparen gärna häckar i holkar är den en av våra vanligaste trädgårdsfåglar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt