Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kyrkfuret

Hornuggla. Foto: Alex Regnér

Kyrkfuret är ett skogsområde norr om Lomma. Kyrkfuret bildar tillsammans med naturreservatet Haboljungs fure ett viktigt grönstråk mellan Lomma tätort och kusten. I området finns många promenadstigar och ett rikt fågelliv.

Furor som band sanden

Tallarna eller ”furorna” i Kyrkfuret planterades för att binda sanden och förhindra sandflykt vid 1900-talets början. Det över hundra år gamla tallbeståndet är troligen det äldsta i Lomma kommun, även om det numera är uppblandat med lövträd.

Gulplister, häggmispel och andra blomster

På marken under skogens lövverk växer arter som stinknäva, gulplister, skogsbingel och lundslok. Men också kulturväxter som blekbalsamin och häggmispel är vanliga. I de mer öppna partierna hittar du i stället fältmalört, gulmåra och renfana. Inne i skogsbrynen växer hallon och blåhallon.

Gläntan Svarta plätten

Svarta plätten är en glänta i den östra delen av området. Här togs alla träd bort på 1940-talet. Kanske för att kunna bedriva sandtäkt. Även den något mer kuperade terrängen i den sydväst kan vara ett resultat av detta.

Hackspettar som letar insekter i de gamla träden

I skogen lever många fåglar. Kanske ser du den lilla kungsfågeln med sin gyllene ”krona” eller hör du spillkråkan och den mindre hackspetten hacka efter insekter i områdets gamla och döda träd. Nattetid kan du bekanta dig med hornugglan och olika fladdermöss.

Välbesökta promenadstigar

I reservatets sydöstra del av finns Höje å-stråket. Ett promenadstråk som via kyrkbron tar dig över Höje å. Men promenadstigar finns både vid ån och i området i stort. Liksom löparslinga och delar av en ridled. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ta ved och bryta kvistar
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cykla eller rida utanför anvisad led
  • störa däggdjur och fåglar
  • dumpa trädgårdsavfall

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,

2. bortföra ved, med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7,

3. gräva upp, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7.

4. plocka, samla in eller på annat sätt skada icke vedartad vegetation, med undantag för brännässlor, blekbalsamin³ och arter som listas som invasiva av Lomma kommun eller annan myndighet²,

5. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

6. medvetet störa däggdjur och fåglar,

7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod4 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

8. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,

10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,

11. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

12. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över marknivå,

13. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,

14. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang, med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 14.

16. cykla annat än på anvisad plats,

17. rida annat än på anvisad plats.

² Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd,
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter.

³ Impatiens parviflora DC.

4 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 7 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Angöringspunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ej parkering)
N 55.688083, E 13.077583

Hitta mig

Större hackspett. 

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Den större hackspetten är den vanligaste av våra hackspettsarter. Den känns igen på den vita fläcken på vingen och på den röda gumpen. Hanen har en röd fläck i nacken som honan saknar. Unga fåglar har en röd hjässa. På våren trummar hackspetten i korta, snabba attacker på cirka en halv sekund.

Mer information

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss