Augustenborg

Hassel. Foto: Tove Hultberg

Här har man både odlat frukt och tagit grus. Men sedan en tid vandrar den vilda naturen in. Idag möts du av partier med träd och buskage, men också vattenfyllda hål och ängar. Stigar finns om än omarkerade.

Gammal grustäkt

I området finns ett lägre liggande parti. Här har man hämtat grus. Du får gå ned för en vall för att komma in i området. Förutom grustäkt har det funnits en fruktplantering under 1900-talet.

Under igenväxning

Marken i Augustenborg användes som åkermark för hundra år sedan. Men under 1900-talet upphörde åkerbruket. Området kom först att användas till annat men sedan började den öppna marken successivt att växa igen med sly, buskar och träd.

Grönstråk för rekreation och mångfald

Idag har Augustenborg ett bra läge för rekreation. Samtidigt ingår området i ett större stråk av grönytor. Med hjälp av lite naturvårdande insatser kommer såväl besöksvärden som ekosystemtjänster i stort att öka.

Friluftsliv

Omarkerade stigar går igenom området. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • göra upp öppen eld
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller cykla när anvisad led sakans
  • dumpa trädgårdsavfall

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,

2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, med undantag för blekbalsamin¹ och andra arter som listas som en invasiv art av Lomma kommun eller av annan myndighet²,

4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

5. medvetet störa däggdjur och fåglar,

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod³ med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,

7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,

10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,

11. framföra motordrivet fordon, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

12. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en höjd understigande 120 meter över marknivå,

13. göra upp öppen eld,

14. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,

15. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

16. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang,

17. cykla annat än på anvisad plats om sådan finns,

18. rida annat än på anvisad plats om sådan finns.


¹ Impatiens parviflora DC.

² Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter. Tysklönn
(sykomorlönn) anses inte vara en invasiv art.

³ Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 3 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Lomma kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering saknas.

Angöringspunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ej parkering)
N 55.739972, E 13.025583

Hitta mig

Skogsknipprot.

Illustration: Jonas Lundin


Skogsknipprot är en kraftig orkidé som är ganska ovanlig. Den trivs i den näringsrika mulljorden, särskilt om den innehåller kalk. Du kan hitta den i såväl rikkärr och ängsmarker som i lundar och skogar.

Mer information

Kontakt

Helena Björn
miljöstrategiskt ansvarig, Lomma kommun

E-post helena.bjorn@lomma.se

Telefon 0733-41 10 52

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss