Uddarp

Uddarp ingår i Stiftelsen Skånska landskaps populära strövområde Bockeboda, som ligger på kanten av Nävlingeåsen. Här möts du av äldre ädellövskog, gamla grova ekar och odlingsrösen som berättar om äldre tiders odlarmödor och betesdjur. I strövområdet finns vilsamma rastplatser och vandringsleder som tar dig runt, en av dem är tillgänglighetsanpassad.

Horst med kalkrika bäckar

Nävlingeåsen är en av de skånska bergåsarna, de så kallade horstarna. Denna horst reser sig 150 meter över havet och berget genomkorsas av diabas, som har ett vulkaniskt ursprung. Kristianstadsslättens kalkrika material har under istider smetats upp på horstens norrsida vilket ger områdets kalkrika vatten i källsprång och bäckar.

Stenrik kulturbygd

Runt stora delar av reservatet löper en stenmur med en ålderdomligt svängd form. Och i området finns över 300 stycken odlingsrösen och flera grova gamla träd som vittnar om att markerna tidigare varit mer öppna. Och det har dom. De har varit Uddarp gårds inägor med både åker och trädbärande ängsmark. Sannolikt har markerna brukats ända sedan 1000-talet när de först stenröjdes.

Ollonsvinens marker

Under 1700- och 1800-talet blev det populärt med ollonsvin. Då satsade man på att ha mer ek och bok även här, något som gav grisarna de eftertraktade ollonen. Ännu kan man se den gamla ollonsvinsfållan i den mellersta delen av reservatet. När denna grisuppfödning upphörde startade ett mer modernt skogsbruk. Men fortfarande finns många av de gamla knotiga ollonträden kvar.

Knotig gammal ek med Oxtungsvamp

Idag finns här en bokskog med en del ek, alm, lind och avenbok. Och flera gamla ekar och bokar från ollonsvinstiden finns kvar. De mycket grova gamla bokarna i området är ca 200 år gamla medan de äldsta ekarna kan vara uppemot 400 år.

De äldre träden är viktiga för områdets rika svampflora men också för trädlevande lavar och insekter. På bokstammarna syns de ovanliga arterna bokkantlav och svampen korallticka. På ekstammar växer den sällsynta laven kortskaftad parasitspik och oxtungsvamp.

Gulsippans och svarthättans skog

På marken syns både vit-, gul- och blåsippa. Men här finns också lungört, liljekonvalj, myska och grönvit nattviol. I de blötare partierna växer gullpudra, bäckbräsma, kärrfibbla och bäckveronika.

Bland fåglarna hörs och syns skogsduva, grönsångare, svarthätta och spillkråka. Men detta är också fladdermössens skogar. Merparten av Sveriges fladdermusarter finns i denna trakt.

Friluftsliv

Uddarp ingår i Stiftelsen Skånska landskaps strövområde Bockeboda. Ett område som har mycket stor betydelse för friluftslivet. I Uddarp finns en större parkering. I nära anslutning finns toalett och rastplats med bänkbord, bänkar och eldstäder. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Här startar Tillgänglighetsanpassad led (1,9 km) som går genom gammal ek- och bokskog och längs stenmurar. Den längre Gul led (15 km i sin helhet) går mellan Bockeboda gården-Bockatorpet och Uddarps parkering. Här kan du välja att bara gå den drygt 2 km långa rundslingan inom reservatet. I Uddarp finns dessutom en ridled (2,4 km, vit) som går på naturstig. I hela Bockeboda strövområde finns fler vandringsmöjligheter samt en mountainbikeled.

Ridled. Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Ridled. Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser, friluftskök får användas
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • störa omgivningen med tex hög musik
 • samla/skada död ved eller bryta kvistar
 • tävlingar utanför markerad led 15 april-15 juli, förvaltare informeras övrig tid
 • lägerverksamhet 15 april -15 juli, förvaltare informeras övrig tid

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmur eller
naturföremål,

2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,

3. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet,

4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

5. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,
musikinstrument eller liknande,

6. gräva upp växter,

7. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

8. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

9. dumpa trädgårdsavfall,

10. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål.

Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:

11. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,

12. under tidsperioden 15 april-15 juli anordna och organisera tävling eller
träning utanför markerad led. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,

13. under tidsperioden 15 april -15 juli anordna eller organisera lägerverksamhet eller liknade arrangemang. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,

14. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst 10 dygn. Naturreservatets förvaltare bör informeras innan uppsättningen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 42 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: OD Krooks donation (L-län) genom Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.014250, E 14.039611

Hitta mig

Gulsippor.

Illustration: Katarina Månsson


Gulsippan trivs i lundar och på lövängar. Ibland korsas gulsippa och vitsippa vilket ger upphov till en hybrid som har en svagt gul blomma och kallas för svavelsippa.

Ta en titt

Kontakt

Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss