Maltesholm

Längs den på stenmurar upphöjda bilväg som leder till Maltesholms slott växer en gammal bokskog som delvis är skyddad som naturreservat. De äldsta delarna av reservatet tros ha varit skogklädda sedan början av 1600-talet och de äldsta bokarna är uppemot 250 år gamla. I en skog med så lång kontinuitet finns en stor mångfald av bland annat lavar, skalbaggar och fåglar.

Näringsrika marker

Maltesholms naturreservat ligger mellan Linderödsåsens urbergshorst och Kristianstadslättens kritområde. Områdets jordarter består till största delen av sandiga moräner med mycket hög kalkhalt – något som ger förutsättningar för både den rika växtligheten och det rika djurlivet. Många näringskrävande örter och ormbunkar trivs på den kalkrika marken.

Imponerande skalbaggsfauna

Skogen erbjuder en rik och varierad miljö med bäckar, kärr och gläntor. På grund av skogens långa kontinuitet finns det också rikligt med gammal grov och död ved, vilket gynnar bland annat många skalbaggsarter. I området kring Maltesholm har man funnit över 1200 olika arter av skalbaggar! Området är dessutom en av de rikaste lokalerna i landet för landlevande snäckor och sniglar.

Fåglar och däggdjur

I den gamla skogen trivs flera hackspettarter, bland annat större hackspett, spillkråka och gröngöling. I hål som hackats ut av spillkråkor häckar skogsduvan. Under år med stor bokollonförekomst ses ofta flockar på flera tusen övervintrande bergfinkar och bofinkar. Maltesholm hyser även stora stammar av vildsvin och dovhjort.

Jättebokarna Adam och Eva

I reservatet fanns tidigare två mycket grova bokar bredvid varann, kända som Adam och Eva, och ansedda som Sveriges största bokar. Eva blåste ner redan 1912, medan Adam stod kvar till 1967 då han uppnått en ålder på ca 325 år. Vid en mätning 1915 var Adam 44 meter hög, hade en diameter på 169 cm och en omkrets på 5,7 meter i brösthöjd. Än idag står en högstubbe kvar efter den väldiga boken.

Along the stone road leading up to Maltesholm Castle grows and old beech forest that is partially protected as a nature reserve. The oldest parts of the reserve have probably been forested since the early 17th century. The oldest trees are nearly 250 years old. In a forest with such a long continuity you’ll find a great diversity among fungi, lichens, beetles and birds.

The soil, rich in lime, provide conditions for both a rich flora and fauna. The old forest contains a lot of old, thick and dead wood which is beneficial for many insects. More than 1200 species of the beetle have been found in the area! Woodpeckers like the black woodpecker, green woodpecker and great spotted woodpecker are found in the reserve, foraging on the dead or dying trees. Wood pigeon, hawfinch, brambling and several species of thrushes are some of the other residents here.

It is not as common to see fallow deer or wild boar, but they are both present in large numbers in the Maltesholm area.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, terrängform, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. plocka eller gräva upp växter,

3. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller annan ljudanläggning,

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande,

5. framföra motordrivet fordon annat än på Höge väg,

6. parkera annat än på anvisad parkeringsplats,

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 29 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid slottet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.901306, E 13.982222

Hitta mig

Spillkråka. Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.