Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ivö klack

Ivö klack ligger längst upp i norr på ön Ivö. Från den 130 meter höga urbergskullen "Klacken" har du utsikt över Skånes största sjö - Ivösjön. Här simmade en gång svanödlor och bläckfiskar. I kalkbrottet nedanför Klacken kan du hitta förstenade skal och tänder från dessa djur. Vid brottet finns ett utemuseum och en kort och lättgången rundslinga. Övriga runder är längre och mer ansträngande. De går upp på Klacken och bjuder på utsikter, gammal artrik bokskog och ljungklädda betesmarker. Skyltar vägleder dig kring områdets speciella geologi, natur och kulturhistoria.

Spännande geologi

Ivö ligger i gränstrakten mellan norra Skånes kuperade urbergslandskap och Kristianstadslättens kritavlagringar. Själva Ivö klack är en urbergskulle som reser sig 134 meter över havet. Urberget består här av Vångagranit med en ålder av 1,3 miljarder år. När delar av graniten utsattes för kemisk vittring under mesozoisk tid (för 250–70 miljoner år sedan) omvandlades den till kaolinlera. Under senare delen av mesozoisk tid, under Kritaperioden, steg havet. Då fanns här ett skärgårdslandskap. I vattnet simmade hajar, stora sköldpaddor och svanödlor. Men här fanns också gott om musslor, ostron och snäckor. Kalkstenen i området härstammar från skaldelar från dessa havsjur.

Iföverkens brytning av kaolin och kalksten

Den norra delen av Ivö var länge öbornas gemensamma skog och betesmark. Delar av denna så kallade utmark förvandlades till industrimark på 1880-talet. Det var när man började bryta kaolin och kalksten vid Blaksudden. Brytningen pågick fram till mitten av 1960-talet. Anläggningar som finns kvar från denna tid är kajplatser för båtar och cementfundament. Det nedlagda kaolin- och kalkbrottet vid Blaksudden är en geologisk lokal av världsklass.

Fossiler från bläckfiskar och dinosaurier

I det gamla kalk- och kaolinbrottet kan man hitta fossil. Det är förstenade delar från djur som levde i området för miljontals år sedan. De vanligaste fossilen i brottet är skal från ostron, sjöborrar och belemniter. Belemniter är utdöda bläckfiskar med cigarrformade skal som även kallas för vätteljus. Några av de mest unika fynden är tand- och skelettdelar från dinosaurier. Brottet är en spännande miljö att undersöka för både barn och vuxna.

Bokskog och sjö med höga naturvärden

I reservatet finns ett stort sammanhängande bokskogsområde. Högst naturvärden har skogen på den östra sidan med många gamla och döda träd. Här har närmare 70 ovanliga så kallade rödlistade arter hittats. Av dessa är ca 30 svampar. Här finns samtidigt flera sällsynta mossor och lavar. Några av dessa lavar är bokkantlav, stiftklotterlav och bokvårtlav. Den mest exklusiva mossan är grön sköldmossa. I Skåne finns den bara här i bokskogen på Ivö. Bland svamparna är gröntickan en raritet. Den har bara hittats på ett tiotal platser i Sverige.

I Ivösjön lever omkring 25 av Sveriges cirka 50 sötvattensfiskar, bland annat nissöga, siklöja, flodnejonöga och nors. Fåglar som häckar vid sjön är rördrom och brun kärrhök. Andra arter som syns i området är vattenrall, mindre hackspett, storlom, fiskgjuse, kungsfiskare, skräntärna, kentsk tärna och havsörn.

Friluftsliv och tillgänglighet

Ivö klack har två entréer. Klacken i norr och Ljungen i söder. Klacken når du via Klackavägen och Ljungen via Ljungavägen. Klackens parkering är stor med plats för bussar och här finns en enklare toalett. Härifrån är det nära till kaolinbrottet med fossil. I reservatet finns ett utemuseum med skyltar som i ord och bild beskriver områdets geologi, kulturhistoria och natur. Flertalet står utmed den lättgångna gula slingan runt kaolinbrottet (2,1 km). Skyltar finns även utmed övriga fyra rundslingor; Blå slinga går upp till toppen (4,3 km), Grön ger en bild av torparlivet (4,2 km), Röd handlar om den mäktiga bokskogen (3,5 km) och Vit slinga innefattar alla reservatets delar (5,3 km). Rastplatser med eldstad finns på tre ställen i reservatet: en på den nordliga spetsen, en ovanför brottet nära entrén och en på Ljungen. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och ved från skogen så tänk på att ta med egen grillkol eller ved. Tack för att du tar med ditt skräp hem.

Kaolinbrottet. Foto: Gunilla Lundh

Kaolinbrottet. Foto: Gunilla Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Iva klack i form av fyra piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • vara i området kring Fläskholmen mellan 1 februari – 31 augusti (se Karta 2, Ivö)
  • ha hund okopplad
  • bryta kvistar, plocka pinnar eller skada död ved
  • elda eller grilla utanför anvisade platser (se Karta 2, Ivö)

Karta 2, Ivö Pdf, 399.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. under perioden 1 februari – 31 augusti beträda eller vistas i området med markering som anger ”beträdnadsförbud” på bifogad karta 2,

2. uppföra någon form av anläggning, ställa upp för reservatet främmande föremål eller att anordna uppläggnings- eller angöringsplats för farkoster,

3. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.

4. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

5. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar med undantag av varsam, manuell och ytlig grävning i samband med fossilletning i kritsediment och provtagning av det underliggande kaolinvittrade berget,

6. elda annat än på särskilt anvisad plats enligt kartbilaga 2,

7. cykla eller rida annat än på anvisade stigar och markvägar enligt kartbilaga 2,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

9. framföra motordrivet fordon i naturreservatets landområde,

10. ställa upp eller parkera husvagn, husbil, buss eller motsvarande på parkeringsplats mer än ett dygn,

11. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

12. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

13. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

Kartbilaga 2
Pdf, 399.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 416 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Ivö, Klacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.138417, E 14.399639

Parkering Ivö, Ljungen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.125222, E 14.417722

Hitta mig

Bokkantlav.

Illustration: Martin Holmer


Du kan hitta bokkantlav på slät bark av äldre bok och avenbok. Bokkantlav är en skorplav med slät, grå och något sprickig bål. Denna bål syns som en upp till 1 dm stor grå fläck på barken. På bålen syns små nougatbruna prickar. Det är lavens fruktkroppar. Bokkantlav är en signalart. Den signalerar eller indikerar att här finns höga naturvärden och att man kanske kan hitta sällsynta arter i dess närhet.

Mer information

Karta Ivö klack Pdf, 698.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Texter i utemuseum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Iföverkens Industrimuseums webbplats

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss