Ivö klack

I den norra delen av Skånes största ö, Ivö, reser sig urbergskullen Ivö klack drygt 130 meter över havet. I naturreservatet med samma namn finns stora möjligheter för besökaren att få en varierad och unik upplevelse. Här kan man bland annat vandra i lummiga bokskogar, hitta fossiler i kalk- och kaolinbrottet, beundra vyerna över Ivösjön från någon av reservatets utsiktspunkter och fascineras av de industrihistoriska lämningarna. Det nya utemuseet vägleder dig!

Håll avstånd även i naturen


Illustration av att hålla avståndet ute.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när du är utomhus. Undvik trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser. Kanske upptäcka en ny mindre känd plats? Alternativ kan vara:

Tosteberga ängar

Näsums bokskogar

Särpräglad geologi

Ivö är belägen i gränstrakten mellan norra Skånes kuperade urbergslandskap och Kristianstadslättens kritavlagringar. Själva Ivö klack är en urbergskulle som reser sig 134 meter över havet. Urberget utgörs av Vångagranit med en ålder av 1,3 miljarder år. Den utsattes för kemisk vittring under mesozoisk tid (för 250–70 miljoner år sedan) och omvandlades till kaolinlera. När leran efter hand spolades bort bildades en ojämn topografi i det ovittrade urberget. Under sen Krita steg havet och kalksten avsattes. Landskapet blev under en tid ett skärgårdslandskap med hajar och stora kräldjur såsom sköldpaddor och svanödlor i havet. Skalen av de stora mängder musslor, ostron och snäckor som levde under den tiden sammanpressades till en sedimentär bergart.

Iföverkens omfattande industri

Norra delen av Ivö utgjorde länge byn Ivös gemensamma utmark. Under 1880-talet påbörjades brytning av kalksten och kaolin vid Blaksudden och delar av den gamla utmarken förvandlades till ett industriområde. Brytningen pågick fram till mitten av 1960-talet. Det finns fortfarande flera lämningar från brytningstiden som påminner om att det är ett gammalt industriområde, bland annat cementfundament och rester av kajanläggningar. Det nedlagda kaolin- och kalkbrottet vid Blaksudden är både en geologisk och geomorfologisk lokal av världsklass.

Unik lokal för fossiler

I det gamla kalk- och kaolinbrottet blottläggs fossil efter några av de djur som för miljontals år sedan levde i området. De vanligaste fossilen i brottet är rester av djur med hårda skal såsom ostron, sjöborrar och belemniter. Belemniter är en utdöd bläckfisksordning med cigarrformade skal som även kallas för vätteljus. Till de mer unika fynden i brottet hör tand- och skelettdelar från dinosaurier. Brottet är en spännande miljö att undersöka för både barn och vuxna.

Bokskog och sjö med höga naturvärden

En stor del av naturvärdena är knutna till ädellövskogen och sjön. Större delen av reservatet utgörs av ett stort sammanhängande bokskogsområde. I delar av reservatet, främst på den östra sidan, finns en mängd gamla och döda träd. Ett sjuttiotal rödlistade arter är noterade i området, bland annat ett 30-tal rödlistade svamparter. Även moss- och lavfloran är artrik och hyser flera rödlistade arter, bland annat bokkantlav, stiftklotterlav och bokvårtlav. Det finns även grön sköldmossa som har sin enda skånska förekomst i bokskogen på Ivö. Bland svamparna kan grönticka, som endast är funnen på 14 platser i Sverige, nämnas.

I sjön lever omkring 25 av Sveriges cirka 50 sötvattensfiskar, bland annat nissöga, siklöja, flodnejonöga och nors. Här häckar även fågelarterna rördrom och brun kärrhök. Andra arter som uppehåller sig i området är vattenrall, mindre hackspett, storlom, fiskgjuse, kungsfiskare, skräntärna, kentsk tärna och havsörn.

Tillgänglighet

Ivö klack nås lättats via de två parkeringsplatserna som finns i området, en vid brottet i norra delen samt en vid Ljungen i södra delen. Vid parkeringen i norra delen finns det ett nytt utemuseum med 20 stycken betongskyltar som i ord och bild beskriver områdets geologi, historia och natur, flertalet utmed gul slinga som går runt kaolinbrottet. Vid parkeringen i norr finns även utedass, soptunnor och en särskild parkering för bussar.

Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • beträda eller vistas i området kring Fläskholmen mellan 1 februari – 31 augusti, se bifogad karta (Karta 2)
  • ha hund okopplad
  • skada träd och buskar
  • gräva upp växter
  • gräva annat än genom ytlig och varsam grävning vid fossilletning i kritsediment

Karta 2PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. under perioden 1 februari – 31 augusti beträda eller vistas i området med markering som anger ”beträdnadsförbud” på bifogad karta 2,

2. uppföra någon form av anläggning, ställa upp för reservatet främmande föremål eller att anordna uppläggnings- eller angöringsplats för farkoster,

3. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.

4. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

5. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar med undantag av varsam, manuell och ytlig grävning i samband med fossilletning i kritsediment och provtagning av det underliggande kaolinvittrade berget,

6. elda annat än på särskilt anvisad plats enligt kartbilaga 2,

7. cykla eller rida annat än på anvisade stigar och markvägar enligt kartbilaga 2,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

9. framföra motordrivet fordon i naturreservatets landområde,

10. ställa upp eller parkera husvagn, husbil, buss eller motsvarande på parkeringsplats mer än ett dygn,

11. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd

12. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

13. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar.

Kartbilaga 2
PDF

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 416 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Texter i nytt utemuseumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Iföverkens Industrimuseums webbplats

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Utsikt Ivö klacklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster