Horna sjömark

Naturreservatet består av ett strandområde i sydöstra hörnet av Hammarsjön med del av sjön. Området är ett eldorado för trollsländor. Här hittar man fler arter än någon annanstans i Kristianstad vattenrike.

Gammal sjöbotten

Hela markområdet utgörs av tidigare sjöbotten. Vattennivån sänktes i hela området då Helgeån bröt sig ett nytt utlopp i havet våren år 1775. Hammarsjön sänktes då drygt en halvmeter. På 1940-talet sänktes sjön med ytterligare 3 decimeter. Länge hölls området närmast stranden öppet genom bete, men idag har stora delar vuxit igen med täta buskage av buskar och bladvass.

Utmärkt trollsländelokal

Lilla sund, vid reservatets västra gräns, utgör den artrikaste trollsländelokalen i Kristianstads vattenrike. Här har man vid inventeringar funnit 13 olika arter, bland annat grön mosaikslända, t-tecknad flickslända och starrmosaikslända.

Hammarsjöns artrika flora

Vegetationen i Hammarsjön är mycket artrik och hyser minst 45 arter. Till rariteterna hör bland annat styvnate som klassades som försvunnen från Skåne från 1940 och fram till dess att den återfanns i Hammarsjön 1991. Hammarsjön är troligtvis också den enda skånska sjö där den ovanliga vattenväxten sjönajas förekommer. Utöver dessa ovanliga arter finns bland annat vattenaloe, stor igelknopp, hästsvans, vattenskräppa, vattenmärke och gul-, samt vit näckros.

Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • störa djurlivet
  • åka vattenskidor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. åka vattenskidor,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

5. avsiktligt störa djurlivet,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

8. samla in ryggradslösa djur, t ex insekter eller mollusker,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 158 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Fiskgjuse.

Illustration: Katarina Månsson


Fiskgjusen lever uteslutande på fisk som den fångar vid vattenytan. Man kan se den stå stilla, ryttlande, i luften ovanför sjön för att sedan störtdyka ner i vattnet. Blir det napp stiger den med en fisk hängande i klorna.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.