Horna grushåla och Horna Sandar

Horna Sandar och Horna grushåla är två närliggande reservat som tillsammans bildar en mosaik av värdefulla sandmiljöer strax väster om Åhus.

Artrika sandmarker

Horna sandar består huvudsakligen av öppen sandhed med inslag av sandstäpp och tallskog. På sandheden trivs växter som hedblomster, axveronika och backtimjan. De betade delarna av reservatet utgör en av landets artrikaste lokaler för dynglevande skalbaggar och här trivs bland annat den ovanliga månhornsbaggen. I reservatet finns även en diger samling av svamprariteter, till exempel fatsvamp, stäppjordstjärna och stjälkröksvamp.

Sandhedens fåglar

Fältpiplärkan är en karaktärsfågel för sandheden. Det är en hotad art som har minskat kraftigt de senaste decennierna, men som ännu kan påträffas i området. Även sånglärka och trädlärka trivs på den insektsrika sandheden. Horna Sandar utgjorde en av de sista utposterna i Sverige för den bastanta stortrappen som dog ut i landet i mitten av 1800-talet.

Intressanta insekter

Horna grushåla, alldeles söder om Horna sandar, är en gammal grustäkt som idag är hemvist för en mängd olika bin, fjärilar och skalbaggar. Horna grushåla är en av landets bästa lokaler för sandlevande bin och här trivs bland annat det ovanliga och kraftiga stortapetserarbiet. I den före detta grustäkten finns även ett antal smådammar där den sällsynta strandpaddan lever.

Horna sandar. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Horna grushåla

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23

Horna sandar

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • rida i de grunda vattenmiljöerna/dammarna i Horna grushåla
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa djurlivet

Tänk på att det dessutom är förbjudet att

  • framföra motordrivet fordon i terrängen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda,

3. rida under perioden 1 maj - 1 juli,

4. rida i de grunda vattenmiljöerna/dammarna,

5. cykla,

6. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

7. gräva upp växter, svampar, mossor eller lavar,

8. avsiktligt störa djurlivet,

9. medföra hund som ej hålls i koppel under perioden 1 mars -20 augusti,

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller snitsel,

11. samla in ryggradslösa djur t. ex. skalbaggar eller mollusker,

12. bedriva övnings- eller tävlingsverksamhet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. elda,

3. rida på anlagda gång och cykelvägar

4. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

5. gräva upp växter, svampar, mossor eller lavar,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. medföra hund som ej hålls i koppel under perioden 1 mars – 20 augusti,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig
anordning utan tillstånd av förvaltaren,

9. samla in ryggradslösa djur t. ex. skalbaggar eller mollusker,

10. utan föregående samråd med reservatsförvaltaren bedriva övnings- eller tävlingsverksamhet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Horna grushåla

Bildat: 2013

Storlek: 14 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Horna Sandar

Bildat: 2013

Storlek: 52 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.936167, E 14.265472

Hitta mig


Backtimjan är en kryddväxt med små väldoftande rosa blommor, som ofta bildar stora mattor. Du hittar den i de öppna, torra och sandiga markerna. Backtimjan är en viktig värdväxt för ett tjugotal sällsynta så kallade "rödlistade" fjärilar och skalbaggar. Liksom andra Thymus-arter innehåller den höga halter av eteriska oljor som bland annat anses vara antiseptiska och slemlösande.
Illustration: Katarina Månsson