Heljestad

Heljestads naturreservat ligger i området mellan Nävlingeåsen och Vramsån. Här möts besökaren av en skog som till stor del består av den ganska ovanliga kombinationen ask och avenbok. Kring mindre källsprång och andra små vattensamlingar finns en rik flora och en mängd olika mossor.

Lövskog med död ved

Utöver ask och avenbok växer även andra lövträd i reservatet. I den östra delen av reservatet finns bland annat ek, lind och fågelbär. I den norra delen finns ett flertal riktigt grova bokar vilket vittnar om att området en gång i tiden var betydligt öppnare. Andelen död ved är hög, vilket beror bland annat på askskottssjukan. Reservatet hyser även ett mindre område med ängsmark.

Flora och fauna

De fuktiga och kalkhaltiga markerna har gett upphov till en rik flora som består av bland annat gullpudra, myskmadra och orkidén Sankt Pers nycklar. På ängsmarken, som har hävdats under en mycket lång tid, växer det rikligt med smörbollar.

Den stora mängden död ved bidrar till ett rikt insektsliv som i sin tur lockar till sig insektsätande fåglar. I området häckar bland annat den rödlistade mindre hackspetten och även spillkråka kan ses i trakten.

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i fysiskt koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Det är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar,

6. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att:

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Föreskrifter uppdaterade 2018-08-01

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 24 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéer. Den har oftast rosavioletta blommor, men kan ibland även vara vit. Alla svenska orkidéer är fridlysta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.