Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Fredriksdalsviken

Fredriksdalsviken är en vik av Araslövssjön, strax nordväst om Kristianstad. Området ingår i våtmarksområdet längs Helgeåns nedre delar och har stor betydelse för häckande och rastande våtmarksfåglar. Reservatet gränsar i söder till Näsby fält naturreservat.

Rikt fågelliv

Genom buskröjning och återupptaget kreatursbete har delar av strandängarna restaurerats och värdet som häcknings- och rastlokal har ökat. På ängarna häckar tofsvipa, rödbena, storspov och gulärla. Under våren och vintern rastar ofta många änder och gäss. Periodvis ses många sångsvanar. I bladvass- och buskområdena i vikens nordvästra delar har grågåsen och bruna kärrhöken sina boplatser. Gräshoppsångare, rosenfink och pungmes är här regelbundet förekommande. Under vinterhalvåret patrullerar havsörnar dagligen över området.

Vattenståndet varierar kraftigt

Karakteristiskt för våtmarksområdet är de stora vattenståndsvariationerna under året. I samband med kraftiga höstregn och under snösmältningen på våren stiger vattenståndet och de flacka ängsmarkerna översvämmas. Vattenståndet varierar regelbundet mellan havsytenivå sommartid och upp till 1,5 meter över havets nivå under vinterhalvåret.

Växtlighet

Vegetationen i vikens öppna delar är typisk för en näringsrik slättsjö. I vattnet växer vit och gul näckros. I den breda strandzonen växer mest bladvass och säv. De kreatursbetade delarna domineras av olika gräs- och starrarter. Här växer också den i Skåne ovanliga strandviolen, som i området har en av sina huvudförekomster i landskapet. Där inte betesdjuren håller tillbaka växtligheten domineras stränderna av högörtsvegetation och videbuskage.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- göra upp eld eller använda utegrill

- medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

- framföra motordrivet fordon innefattande moped

- parkera annat än på parkeringsplats vid väg 118

- förtöja eller dra upp båtar eller andra farkoster

- störa djurlivet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991

Storlek: 92 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Sångsvan.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Sångsvanen känns igen på den gula näbben. Från att vara nära utrotning för 100 år sedan finns den nu i hela landet. Många övervintrar i Skåne. Svanen lever främst på vattenväxter i grunda vatten men kan likt gäss orsaka skador på åkermark. Den äldsta kända sångsvanen blev 26 år.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.