Dunderbäcken

På Linderödsåsens nordostsluttning rinner Dunderbäcken fram med flera bäckfåror, omgivna av frodig lövskog. På våren fylls marken i reservatet med vit-, gul- och blåsippor.

Frodiga lövskogar

Större delen av reservatet Dunderbäcken består av bokskog med en prunkande vårflora. Namn på gårdar i närheten, Böke Gård i öster och Lille Böke i väster, vittnar om att området har varit bevuxet med bokskog under lång tid. Böke är det gamla skånska namnet på bokskog och kartor visar att marken tillhörde Bökö by i 1800-talets början. Längs bäckfårorna ligger också sumpskogar med klibbal och ask. De gamla träden ger livsrum åt långsamt växande lavar.

Artrika miljöer

Särskilt rikt är området på marksvampar, mossor, flugor och snäckor, varav många är sällsynta och hotade. En stor del av arterna är knutna till marken med dess många källflöden, höga pH-värde och höga näringsrikedom. Dessutom bidrar källflödena och bäckfårorna till en hög luftfuktighet vilket exempelvis gett upphov till en intressant lavflora. I sydvästra delen av reservatet ligger en betesmark. Från den lilla kullen i betesmarken har man utsikt över Kristianstadsslätten.

Cykla i lummig lövskog

Genom reservatet går den gamla järnvägsvallen som idag är omgjord till cykelled mellan Kristianstad/Degeberga och Maglehem. Det finns även en två kilometer lång vandringsslinga i naturreservatet.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Maria Sandell
naturvårdsförvaltare

E-post maria.sandell@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • bryta kvistar
  • cykla utanför anvisade cykelvägar

 Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

4. avsiktligt störa det vilda djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. framföra cykel annat än på anvisade cykelvägar samt motordrivet fordon annat än på parkeringsplatser samt på vägar till och från dessa parkeringsplatser,

7. på ett störande sätt använda ljudanläggning, musikinstrument eller motsvarande,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

9. samla in mossor och lavar,

10. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet,

11. inplantera för området främmande växt- eller djurarter.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 26 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.802694, E 14.144278

Hitta mig

Gullpudra.

Illustration: Katarina Månsson


Gullpudran förekommer sparsamt i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den växer i sumpiga skogar eller alldeles intill bäckar och källor.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.