Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bökenäset

Ännu ett reservat där svampens fana vajar högt. Vid norra delen av Oppmannasjön ligger Bökenäset som är en av de artrikaste lokalerna för marksvampar i Europa. Här kan du finna åtminstone 45 rödlistade arter; med den i Norden ytterst sällsynta rosensoppen som den klarast lysande diamanten. Kom gärna också för den stora och sammanhängande ädellövskogen med gulsippa, blåsippa, gulplister och ormbär som framträdande arter, mellan träden ilar spillkråka, nötkråka och mindre hackspett.

Bokskog med lång kontinuitet

Bökenäsets ädellövskog domineras av bok och innehåller endast mindre arealer med granskog. En stor del av bokarna i reservatet är över 100 år gamla. Området har dock varit skogklätt betydligt längre än så. På Generalstabskartan från 1869 framgår det att området redan då var bevuxet med lövskog. Fältskiktet varierar över reservatet men gulsippa, blåsippa, gulplister och ormbär är framträdande arter.

Unik svampflora

Efter en sänkning av Oppmannasjön i slutet av 1800-talet blottlades ny, kalkrik mark. Detta i kombination med ädellövskogens långa kontinuitet har lagt grunden för en mycket artrik svampflora i området. Bökenäset utgör en av de artrikaste lokalerna för marksvampar i Europa och här finns åtminstone 45 rödlistade arter. Grönticka, kejsarspindling och violgubbe hör till reservatets rariteter, men här finns även den i Norden ytterst sällsynta rosensoppen.

Fågelliv

I Bökenäsets naturreservat förekommer bland annat nötkråka, spillkråka och mindre hackspett. På Oppmannasjön rastar många änder och gäss.

Stig genom lövskogen. Foto: Josefin Persson

Stig genom lövskogen. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • bryta kvistar
  • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. göra upp eld,

6. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan kl 00.00 – 06.00,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

7. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 167 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Violgubbe.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet kan man hitta den ovanliga svampen violgubbe. Svampen är trattlik och färgen skiftar från ljust brun till svagt lila. Violgubben växer i täta grupper i bokskogar eller gamla granskogar.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss