Boarps hed

Den vackra ljungheden strax utanför Linderöd är en bit levande kulturhistoria. Här kan du vandra i de öppna hedar som täckte stora delar av Linderödsåsen på 1700- och 1800-talet. Traditionell skötsel genom bete och bränning håller området öppet och kortbevuxet. När ljungen blommar i augusti lyser de mjukt böljande kullarna i lila toner.

Rester av vidsträckt Ljunghed

Ljunghed var förr en vanlig naturtyp på sandiga, grusiga och näringsfattiga marker men är i dagens landskap en sällsynthet. De var resultatet av den skogsskövling som skedde under 1600-talet. Naturreservatet Boarps hed utgör bara en fjärdedel av den ljunghed som låg vid Boarp i slutet av 1700-talet. Ljunghedarna användes förr som betesmark och i skötsel ingick också att bränna heden med jämna mellanrum. Askan gav näring åt de magra markerna och ljungplantorna som överlevde branden kunde skjuta nya skott.

Högabjär

På kullen Högabjär, 183 meter över havet, ser man ut över det småkuperade landskapet med sina mjuka kullar. Över berggrunden av granit ligger ett tunt, magert jordlager och fältskiktet domineras av ljung och gräs. Här växer blommor som slåttergubbe, liten blåklocka, svinrot, och ängsvädd. I de fuktiga svackorna mellan kullarna trivs tranbär, odon och klockljung.

Värt ett besök på sensommaren

De blommande växterna, särskilt ljungen som blommar i augusti, lockar till sig många insekter och fjärilar. Man kan också hitta både blåbär och lingon på heden.

This beautiful heather heath, just outside of Linderöd, is a piece of living cultural history. You can walk on the open heaths that covered large parts of Linderödsåsen in the 18th and 19th centuries. Traditional management through grazing and burning keeps the area open and the vegetation low. When the heather blooms in August the rolling hills are luminescent with various shades of purple.

Wide-open Heaths

In the past, heather heath was a common habitat on sandy, gravelly and nutrient-poor ground, but today it is a rare feature of the contemporary landscape. This is the result of the destruction of the forests that took place in the 17th century. Boarps Hed (Boarp Heath) Nature Reserve represents only a quarter of the area covered by heather heath around Boarp at the end of the 18th century. The heaths were used in the past for grazing and the management also involved burning the heather at regular intervals. The ash contributed nutrients to the meagre soils and the heather plants that survived the fire could grow new shoots.

Wolf's Bane and Cross-leaved Heath

A thin, meagre layer of soil and a field layer dominated by heather and grass lie on top of the bedrock. Flowers such as wolf's bane, harebell, viper's-grass and devil's-bit grow here. Cranberry, bog bilberry and cross-leaved heath thrive in the damp hollows.

The flowering plants, especially the heather, which flowers in August, attract many insects and butterflies. You can also find both bilberries and lingonberries out on the heath.

From the top of the hill Högabjär, 183 metres over sea level, you can look out over the gently undulating landscape with its rolling hills.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud

att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

att skada växande träd och buskar eller vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp örter,

att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

att tälta eller uppställa husvagn,

att göra upp eld,

att på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d,

att framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisade vägar och parkeringsplatser samt

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 30 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.931750, E 13.777778

Hitta mig


Slåttergubbe är en hävdberoende växt som trivs på naturbetesmarker. I juni-juli kan man se den blomma på Boarps hed.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt