Bjära

Foto: Länsstyrelsen

Det lilla naturreservatet Bjära är beläget på Linderödsåsen. Den kalkrika bergarten diabas har i detta område trängt upp i sprickor i den magra graniten. Påverkan från diabasen avspeglas tydligt i den ovanligt rika floran.

Ängslövskog med odlingsrösen

Större delen av området består av ängslövskog. Bok och ek dominerar, men här växer även ask, lind och lönn, och i fuktigare delar främst björk och al. De sydöstra delarna, delvis igenväxta betesmarker, är magrare och domineras av björk. I dessa buskrika snår trivs såväl älg som rådjur. I den norra delen finns en liten betesmark och tidigare åker. Odlingsrösena är kvar, men idag växer här täta dungar med hassel, bok, lind, lönn och asp.

Fin lundflora

Fältskiktet är mycket rikt med en fin lundflora främst i den västra delen. Vanliga arter är bland annat storrams, getrams och kransrams, hålnunneört, aklejruta och myskmadra. I den gamla betesmarken växer bland annat jungfrulin, smörbollar och gökärt.

Övergivna stenbrott

I områdets centrala del finns rester av två gamla diabasbrott. Brytning pågick under en kortare period under 1930- och 40-talet, tills man insåg att diabasen inte höll tillräckligt hög kvalité.

Vildkaprifol. Foto: Länsstyrelsen

Vildkaprifol. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • Gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- Inom reservatet uppgräva örter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1966

Storlek: 13 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.915972, E 13.838556

Hitta mig


Aklejrutan blommar i juni-juli och kan bli drygt en meter hög. Den växer oftast på fuktiga platser nära en bäck. Arten är ovanlig i Sverige och förekommer bara i Skåne, Blekinge och södra Småland.
Foto: Åsa Elfström

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.