Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Verkeån Agusa-Hallamölla

Här i naturreservatet Verkeån Agusa-Hallamölla hittar du både Skånes största vattenfall och kulturmiljöer som Andrarums alunbruk och Hallamölla kvarn. Verkeån rinner genom hela området på sin väg ned mot Brösarps backar och Haväng i angränsande reservat. Vandringsmöjligheterna är goda. Längs åns södra sida går Backaleden och Skåneleden på den norra. Vandringen går både genom betesmarker och lövskog i det kulliga landskapet på sin väg till havet i öster. Nära Alunbruket och kaffestugan i väster ligger Verkasjön. Här finns möjligheter att grilla och övernatta. Längst i norr går Skåneleden uppe på den spetsiga rullstensåsen Jären.

Just nu kan det finnas svårframkomliga partier på leder

Lederna i reservatet har tagit skada av höga vattenflöden och stormar och bitvis blivit svårframkomliga. Kullfallna träd och trasiga broar kan även utgöra en säkerhetsrisk. Backaleden är särskilt drabbad. Vi försöker åtgärda så snart vi kan, men arbetet är stort och kommer att ta tid. Vi beklagar detta!

Verkeåns rena vatten

Verkeån slingrar sig fram genom reservatet. Den är ovanligt ren och artrik för att vara en skånsk å i jordbruksbygd. Skuggande träd och svalt grundvatten håller temperaturen nere på sommaren. Samtidigt fungerar sumpskogarna längs åns stränder som små reningsverk. Ovanliga fiskar och insekter trivs i det strömmande, klara och syrerika vattnet. Bland annat öring och stensimpa.

Rödfärgade kullar från alunbruket

Det gamla alunbruket i Andrarum var på 1700-talet Skånes största industri. Ur marken bröt man svart lerskiffer som med eldens hjälp förädlades till alun. Alun var förr ett eftertraktat ämne som både användes vid garvning av skinn och som läkemedel, bland annat för att stoppa blödningar. Kvar i naturen ligger slagghögarna med den brända, röda skiffern. Andra spår från denna tid är den pampiga vitkalkade magasinsbyggnaden och dansbanan inne i skogen.

Gamla träd som myllrar av liv

Alunframställningen slukade stora mängder ved. Och i början av 1800-talet var landskapet nästan helt utan skog. De träd som fanns kvar stod ofta i de branta och lite mer svårtillgängliga sluttningarna utmed Verkeån. Dessa träd blev en fristad för en del av skogens växter och djur. Idag ger de gamla träden husrum åt både ovanliga mossor och lavar. Och många av reservatets skalbaggar är beroende av murken gammal ved. Några av dem är bokoxen, den sexfläckiga blombocken och läderlöparen.

Hallamölla kvarn och vattenfall

Vid Verkeån ligger den gamla kvarnen Hallamölla med anor från 1400-talet. Ibland sker visningar av kvarnen som var i drift till 1900-talets mitt. Det är också här som du hittar Skånes största vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter. I den fuktiga miljön intill det forsande vattnet bildar mossor gröna kuddar på stenarna och här kan man få se forsärla och strömstare jaga insekter i och kring ån.

Friluftsliv

Vid det gamla alunbruket i Andrarum finns parkering och kaffestuga. Intill finns de rödfärgade slagghögarna från brukets tid och dansbanan. En liten bit norrut ligger Verkasjön med parkering, rastplats, vindskydd, toalett och grillplats. Glöm inte grillkol och tänk på att ta med ditt skräp hem. Genom reservatet rinner Verkeån. Utmed den norra sidan av ån går Skåneleden (orange) och utmed den södra Backaleden (gul). Båda följer ån hela vägen ned till utloppet i Östersjön vid Haväng. En sträcka på ca 20 km som också innefattar naturreservatet Verkeån delområde 1 med Brösarps backar.

Ytterligare en angöringspunkt är Hallamölla. Både Backaleden och Skåneleden passerar den gamla kvarnbyggnaden och vattenfallet intill. Vattenfallet vid Hallamölla är Skånes högsta med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter. Det är en fin plats för fika. Längst i norr, söder om Agusa, finns ytterligare en parkering. Här går Skåneleden uppe på en av Skånes mäktigaste rullstensåsar, Jären. Det är en såkallad getrygg med särskilt branta sidor och spetsig åsrygg.

The River Verkeån runs through a varied landscape; inland through deep ravines, through coniferous and deciduous woodlands, meadows and fields and finally it cuts through the sandy hills, out to the sea.

You are now in the western River Verkeån Nature Reserve, Agusa-Hallamölla. The ridges stretch out in a hilly landscape with lots of woodland.

The River Verkeån, which winds its way through the reserve, is unusually clean and species rich for a river in Skåne. Unusual fish and insects inhabits the clear, flowing and oxygen rich water.

At the beginning of the 1800s the landscape was almost entirely bare of woodland when the Alum factory at Andrarum used up wood in huge quantities. In the steeper parts of the river ravine and in some of the grazed pastures however, the trees were left. These ancient, hollow trees have become a haven for many fungi, lichens, insects, birds and bats.

Close to Hallamölla mill you’ll find the highest waterfall in Skåne. The Hallamölla waterfall has a combined height of 23 metres.

Vattenfall. Foto: Linda Gustafsson

Vattenfallet vid Hallamölla. Foto: Linda Gustafsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Verkeån Agusa-Hallamölla som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta utanför anvisade platser
 • cykla på vandringsleder eller i terrängen
 • använda båt/kanot i Verkasjön, Verkeån eller andra sjöar och vattendrag i reservatet
 • bryta kvistar eller plocka pinnar eller skada död ved

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,

2. göra upp eld, med undantag för eldning på för ändamålet upplåtna grillplatser eller i spritkök och gasolkök,

3. framföra motorfordon annat än på för ändamålet särskilt anvisade vägar,

4. cykla längs de terränglagda vandringslederna eller i områden avsatta för naturvården,

5. medföra okopplad hund,

6. tälta annat än på platser som särskilt anvisats,

7. ställa upp eller parkera husvagn, husbil, buss eller motsvarande annat än mellan kl 06-24 på särskilt anvisade platser,

8. använda båt, kanot eller motsvarande i Verkasjön, Verkeån eller andra sjöar och vattendrag inom reservatet.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

9. bedriva vetenskapliga eller andra undersökningar som kan skada eller störa naturmiljön,

10. anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

11. anordna tävlingar och bedriva lägerverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 1132 hektar

Kommun: Kristianstad, Sjöbo & Tomelilla

Förvaltare: Naturvårdsverket

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Alunbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.716972, E 13.975083

Parkering, Agusastugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.765222, E 14.001167

Hitta mig

Bokoxe.

Illustration: Katarina Månsson

Bokoxen är en bred och platt skalbagge med kraftiga ben och käkar. Den 2-3 cm långa skalbaggen är matt svart och kallas ibland liten ekoxe. Larverna lever i grova gamla stubbar och stammar av bok. Gärna där veden blivit mjuk och vitrötad sedan svampen fnöskticka flyttat in. I veden gnager larverna stora, runda gångar. Som fullbildad skalbagge kan du se den krypa utanpå värdträdet under varma sommardagar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss