Verkeån Agusa-Hallamölla

Verkeån rinner fram genom ett omväxlande landskap – inåt land genom djupa raviner, genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar och slutligen skär den genom de sandiga backarna, ut mot havet.

I Verkeåns västra reservat, Agusa-Hallamölla, skapar Linderödsåsen, Jären och Andrarumsåsen ett backigt landskap med mycket skog.

Verkeåns rena vatten

Verkeån slingrar sig fram genom reservatet. Den är ovanligt ren och artrik för att vara en skånsk å i jordbruksbygd. Skuggande träd och svalt grundvatten håller temperaturen nere på sommaren och sumpskogar längs åns stränder fungerar som små reningsverk. Ovanliga fiskar och insekter trivs i det strömmande, klara och syrerika vattnet.

Präglat av alunbruk

Det gamla alunbruket i Andrarum var på 1700-talet Skånes största industri och det har satt sin prägel på naturen. Ur marken bröts skiffer och från den utvann man alun. I början av 1800-talet var landskapet nästan helt utan skog eftersom alunframställningen slukade ved i stora mängder. Men i de bitvis branta ravinerna vid ån kunde träden få stå kvar och de blev en fristad för en del av skogens växter och djur. Den fuktiga luften och de gamla murkna träden skapar livsrum åt ovanliga mossor, lavar och insekter. I reservatet trivs bland annat en stor mängd skalbaggar, som bokoxe, sexfläckig blombock och läderlöpare.

Skånes största vattenfall

Intill Hallamölla kvarn finner man Skånes största vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter. I den fuktiga miljön intill det forsande vattnet bildar mossor gröna kuddar på stenarna och här kan man få se forsärla och strömstare jaga insekter i och kring ån.

Gammal betesmark med grova träd

På gammal betesmark har en del träd fått åldras och växa sig grova, och blivit eftertraktade bostäder åt många djur, svampar och lavar. Skåneleden sträcker sig genom hela reservatet. I reservatets norra del går leden på Järens åsrygg, en av östra Skånes mäktigaste rullstensåsar.

The River Verkeån runs through a varied landscape; inland through deep ravines, through coniferous and deciduous woodlands, meadows and fields and finally it cuts through the sandy hills, out to the sea.

You are now in the western River Verkeån Nature Reserve, Agusa-Hallamölla. The ridges stretch out in a hilly landscape with lots of woodland.

The River Verkeån, which winds its way through the reserve, is unusually clean and species rich for a river in Skåne. Unusual fish and insects inhabits the clear, flowing and oxygen rich water.

At the beginning of the 1800s the landscape was almost entirely bare of woodland when the Alum factory at Andrarum used up wood in huge quantities. In the steeper parts of the river ravine and in some of the grazed pastures however, the trees were left. These ancient, hollow trees have become a haven for many fungi, lichens, insects, birds and bats.

Close to Hallamölla mill you’ll find the highest waterfall in Skåne. The Hallamölla waterfall has a combined height of 23 metres.

Vattenfallet vid Hallamölla. Foto: Linda Gustafsson

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Verkeån Agusa-Hallamölla som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta utanför anvisade platser
 • cykla på vandringsleder eller i terrängen
 • använda båt/kanot i Verkasjön, Verkeån eller andra sjöar och vattendrag i reservatet
 • bryta kvistar eller plocka pinnar eller skada död ved

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,

2. göra upp eld, med undantag för eldning på för ändamålet upplåtna grillplatser eller i spritkök och gasolkök,

3. framföra motorfordon annat än på för ändamålet särskilt anvisade vägar,

4. cykla längs de terränglagda vandringslederna eller i områden avsatta för naturvården,

5. medföra okopplad hund,

6. tälta annat än på platser som särskilt anvisats,

7. ställa upp eller parkera husvagn, husbil, buss eller motsvarande annat än mellan kl 06-24 på särskilt anvisade platser,

8. använda båt, kanot eller motsvarande i Verkasjön, Verkeån eller andra sjöar och vattendrag inom reservatet.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

9. bedriva vetenskapliga eller andra undersökningar som kan skada eller störa naturmiljön,

10. anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

11. anordna tävlingar och bedriva lägerverksamhet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 1132 hektar

Kommun: Kristianstad, Sjöbo & Tomelilla

Förvaltare: Naturvårdsverket

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering, Alunbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.716972, E 13.975083

Parkering, Agusastugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.765222, E 14.001167

Hitta mig

Bokoxe.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen Skåne

Bokoxen är en bred och platt skalbagge med kraftiga ben och käkar. Den 2-3 cm långa skalbaggen är matt svart och kallas ibland liten ekoxe. Larverna lever i grova gamla stubbar och stammar av bok. Gärna där veden blivit mjuk och vitrötad sedan svampen fnöskticka flyttat in. I veden gnager larverna stora, runda gångar. Som fullbildad skalbagge kan du se den krypa utanpå värdträdet under varma sommardagar.