Linneröd

Linneröds naturreservat består främst av en blandad lövskog. Gården har inte brukats aktivt sedan 1965 och skogen har sedan gammalt fått utvecklas fritt.

Linneröd utgörs huvudsakligen av blandlövskog men innehåller även mindre partier med betesmark. Lav- och svampfloran är bitvis rik i området och till fågellivet hör bland annat flera hackspettsarter och skogsduva.

I naturreservatet finns även en fornlämning i form av en blästerugn som härstammar från tiden då man omvandlade myrmalm till järn.

Foto: Marie Björkander

Kontakt

Klippanbygdens naturskyddsförening

E-post klippanbygdensnatur@gmail.com

Telefon 072-535 90 92

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda, även med engångsgrill eller friluftskök annat än på anvisade platser
  • framföra motorfordon, cykel eller häst utanför befintlig väg

Med befintlig väg menas den bilväg som går igenom naturreservatets västra del.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

3. parkera annat än på anvisad parkering,

4. framföra motorfordon eller cykel utanför befintlig väg,

5. rida eller köra med häst utanför befintlig väg,

6. elda, inklusive att använda grill, engångsgrill eller friluftskök utom på anvisade platser,

7. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

8. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

9. anordna och organisera tävling, orientering, tipsrunda eller liknande arrangemang, och i samband med detta sätta upp tavla, skylt, snitsel, plakat, affisch eller liknande anordning.

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för arter och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

11. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Med befintlig väg menas den bilväg som går igenom naturreservatets västra del.

Föreskrifter uppdaterade 2019-03-14

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 44 hektar

Kommun: Klippan

Förvaltare: Klippanbygdens naturskyddsförening

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Den mindre hackspetten är en av europas minsta hackspettar. Under våren kan man höra den trumma, det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.