Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Harrie mosse

Stora Harrie mosse är en rest av ett tidigare mycket större rikkärsskomplex som har varit utsatt för dikning och uppodling. Det är endast de centrala delarna som idag finns kvar som ett mycket fint extremrikkärr. Den speciella naturtypen på mossen hyser ett artrikt växt- och djurliv med många sällsynta arter.

Rikkärr och kalkfuktängar

Reservatets rikaste flora finns i rikkärret och på kalkfuktängarna. Här förekommer en rad sällsynta arter som till exempel svarttåg, majviva, slåtterblomma, vildlin, tätört, kärrsälting och gräsull, samt orkidéerna vaxnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot.

Små och ovanliga snäckor

Här lever också två mycket små och sällsynta snäckor, smalgrynssnäckan och kalkkärrsgrynsnäckan (med knappt 2 mm stora skal). I Sverige finns drygt 100 arter av landlevande snäckor, med det gemensamt att samtliga kräver tillgång till kalk och fukt. De flesta är till skillnad från vår vanliga trädgårdssnäcka mycket små och förbisedda.

Slåtterängar och betesmark

På ömse sidor om rikkärret finns områden med fuktängar. Delar av ängarna har hävdats genom slåtter under lång tid, vilket format en delvis annan flora än om marken hade varit betad. Här växer olika låga starrarter tillsammans med bland annat ängsvädd och brunört. Andra delar av markerna, särskilt de torrare, har varit uppodlade och här kan man också se spår av insådda gräs och klöver.

Restaurering av mossen

Till följd av utdikningar, igenväxning och på senare år helt upphörd hävd i rikkärret har floran varit på väg att utarmas. Stora Harrie Mosse har därför varit föremål för restaureringsåtgärder. Bland annat har en grandunge avverkats, buskar röjts och ett antal diken har lagts igen för att höja grundvattennivån.

I rikkärren trivs många sällsynta arter. Foto: Mikael Olofsson

I rikkärren trivs många sällsynta arter. Foto: Mikael Olofsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar

2. göra upp eld

3. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande

4. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats

5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna

6. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt

7. utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in insekter, snäckor eller andra djur, eller på annat sätt störa djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 21 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.799222, E 13.130528

Hitta mig

Vaxnycklar.

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder


Vaxnycklar är en gul underart av orkidén ängsnycklar. Den växer på fuktig kalkrik mark och blommar i juni-juli.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 307.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss