Stora Harrie mosse

Stora Harrie mosse är en rest av ett tidigare mycket större rikkärsskomplex som har varit utsatt för dikning och uppodling. Det är endast de centrala delarna som idag finns kvar som ett mycket fint extremrikkärr. Den speciella naturtypen på mossen hyser ett artrikt växt- och djurliv med många sällsynta arter.

Rikkärr och kalkfuktängar

Reservatets rikaste flora finns i rikkärret och på kalkfuktängarna. Här förekommer en rad sällsynta arter som till exempel svarttåg, majviva, slåtterblomma, vildlin, tätört, kärrsälting och gräsull, samt orkidéerna vaxnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot.

Små och ovanliga snäckor

Här lever också två mycket små och sällsynta snäckor, smalgrynssnäckan och kalkkärrsgrynsnäckan (med knappt 2 mm stora skal). I Sverige finns drygt 100 arter av landlevande snäckor, med det gemensamt att samtliga kräver tillgång till kalk och fukt. De flesta är till skillnad från vår vanliga trädgårdssnäcka mycket små och förbisedda.

Slåtterängar och betesmark

På ömse sidor om rikkärret finns områden med fuktängar. Delar av ängarna har hävdats genom slåtter under lång tid, vilket format en delvis annan flora än om marken hade varit betad. Här växer olika låga starrarter tillsammans med bland annat ängsvädd och brunört. Andra delar av markerna, särskilt de torrare, har varit uppodlade och här kan man också se spår av insådda gräs och klöver.

Restaurering av mossen

Till följd av utdikningar, igenväxning och på senare år helt upphörd hävd i rikkärret har floran varit på väg att utarmas. Stora Harrie Mosse har därför varit föremål för restaureringsåtgärder. Bland annat har en grandunge avverkats, buskar röjts och ett antal diken har lagts igen för att höja grundvattennivån.

Foto: Mikael Olofsson

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar

2. göra upp eld

3. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande

4. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats

5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna

6. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt

7. utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in insekter, snäckor eller andra djur, eller på annat sätt störa djurlivet.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 21 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.799222, E 13.130528

Hitta mig


På Stora Harrie mosse kan man hitta ett antal olika orkidéarter. En av dem är den högresta och kraftiga orkidén ängsnycklar som kan bli över en halvmeter hög.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 307.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.