Råby hällor

Råby hällor är ett kommunalt reservat i Hörby kommun. Reservatet är beläget strax söder om Hörby och omfattar ett varierat område som korsas av två raviner.

Råby hällor är ett tätortsnära område med ängar, betesmarker och blandlövskog. Genom området löper två raviner. Det strömmande vattnet i ravinens botten är hemvist för syrekrävande arter som signalkräfta och öring. Vid vattenytan kan man även få se forsärlan jaga insekter.

I fuktiga delar av reservatet växer orkidéarten Sankt Pers nycklar. I lövskogen trivs många fågelarter. I reservatets norra del har flera dammar anlagts för att gynna växt- och djurlivet. Råby hällors naturreservat är även rikt på fornlämningar och innehåller bland annat rester av gammal åkermark, odlingsrösen och en sten med skålgropar.

Foto: Carina Zätterström

Kontakt

Mikael Ulvholt
kommunekolog, Hörby kommun

E-post mikael.ulvholt@horby.se

Telefon 0415-37 82 99

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda utanför anvisad plats
 • cykla
 • plocka blommor

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt

2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

3. gräva upp växter

4. plocka blommor, mossor, lavar och svampar annat än matsvamp för husbehov utan förvaltarens tillstånd

5. utan förvaltarens tillstånd fånga eller samla in insekter eller andra ryggradslösa djur i annat syfte än för undervisning

6. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil

7. elda annat än på anvisad plats

8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning

9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

10. cykla

11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan förvaltarens tillstånd


Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 40 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Hörby kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Forsärlan håller till vid strömmande vatten där den livnär sig på insekter och andra småkryp. Likt sädesärlan så har den en lång stjärt som den gärna vippar med.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Hörby kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.