Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hjällen

Hjällen är berget i väster som gett namn till reservatet. Bokskogen har till stor del stått orörd här sedan 1800-talet. Det är den som ger reservatet dess höga naturvärden. Här finner du också små mossar som omgärdas av kärr och sumpskog. Med lite tur kan du se den prydliga pärlemofjärilen flyga över tranbär och tuvull. Skogen saknar stigar men är lätt att ströva i.

150 meter över havet

Ordet "hjälle" betyder något upphöjt. Den högsta punkten på berget når 150 meter över havet. Här bryter berggrunden fram och den ovanliga bergarten amfibolit finns i sprickbildningar. Under mycket höga tryck och temperaturer uppkom bergarten när den pressades samman djupt nere i jordskorpan i samband med att bergskedjor bildades för ca 260 miljoner år sedan.

Bokskog med höga naturvärden

Bokskogen i reservatet har till stor del stått orörd sedan 1800-talet. En del träd är över 150 år gamla. Skogen är särskilt värdefull på grund av att den är rik på döda träd, såväl stående som liggande. De multnande träden skapar viktiga miljöer för många sällsynta arter av insekter, lavar, mossor och svampar. Multnande träd är idag en stor bristvara i de svenska skogarna.

Mosse, kärr och sumpskog

Inom reservatet finns små mossar som omgärdas av kärr och sumpskog. Mossen längst i öster bjuder på vitmossor i många olika färger. Här finns arter som flytvitmossa, praktvitmossa, purpurvitmossa och rostvitmossa. Med lite tur ser man den prydliga pärlemofjärilen flyga över tranbär och tuvull.

Spår av gångna tiders slit

I skogen finns flera stenrösen och stenmurar som har gamla anor. Dessa är spår efter de människor som odlade marken långt tillbaka i tiden. En del av reservatets röjningsrösen kan vara från den äldre järnåldern. I den norra delen av reservatet finns fler rester från forntida åkerbruk.

Friluftsliv

Parkering finns liksom en självstängande grind till betesmarken. Skogen saknar stigar men är lätt att ströva i.

Stenblock i skogen. Foto: Jörgen Nilsson

Stenblock i skogen. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta längre tid än en natt
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

2. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt störa eller påverka djurlivet

5. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

6. göra upp eld,

7. framföra cykel annat än på parkeringsplats samt på väg till och från parkeringsplats,

8. tälta under längre tid än en natt, eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

9. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

10. anordna tävlingsarrangemang som kan inverka negativt på områdets naturvärden,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

12. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 61 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Mindre parkeringsyta i sydöst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.912917, E 13.665306

Hitta mig

Lunglav.

Foto: Mostphotos


Lunglaven är en känslig art som växer på bark i gamla lövskogar med ren luft och hög luftfuktighet. Hittar man lunglav så är det ett gott tecken på att man befinner sig i en gammal skog med höga naturvärden.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 484.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt