Västra Bosjöklosterhalvön

Samma ekar som på 1700-talet växte på Bosjöklosters ängar kan du idag beundra i Västra Bosjöklosterhalvöns reservat. Ovanliga lavar, svampar och skalbaggar hittar livsrum i den skrovliga barken och murkna veden. I den snåriga sumpskogen sjuder det av liv. Och här trivs den mindre hackspetten: Höörs kommunfågel.

Spår av människorna före oss

Den bördiga marken och närheten till sjön har gjort området till en eftertraktad boplats redan på stenåldern. Våra förfäder har lämnat spår i form av en älvkvarn, en skålformad hällristning, i ett stenblock i skogskanten vid Möllebacken. Marken har under flera århundraden brukats av Bosjökloster. Det fanns gott om ek på klostrets marker, varav en del lever än idag.

Sjön som försvann

I norra delen av reservatet låg det tidigare en liten sjö, Iglasjö. I mitten på 1800-talet torrlade man våtmarker och sänkte sjöar för att få mer mark att odla på – Ringsjön blev mindre och grundare och Iglasjön försvann. Under en period bröt man torv från den torrlagda sjön och från mossen som ligger en bit söderut.

Den mindre hackspettens marker

Det som idag är en tät sumpskog var för 150 år sedan en öppen slåtteräng med fri sikt ut över Ringsjön. Björken är först på plats när ängen tillåts växa igen och idag växer här mest björk, men också en del al och ask. I den fuktiga skogen frodas insekter och med dem följer ett rikt fågelliv.

På våren håller småfåglarna konsert i sumpskogen. I maj kan du lyssna efter näktergalens exotiska toner. Har du tur kan du få se Sveriges minsta hackspett, den mindre hackspetten, som vill ha murkna al- eller björkstammar att hacka sitt bohål i.

Höstfåglar och fjärilar

På hösten kan grönsiskor dra runt i stora flockar och äta frön från alkottar och björkhängen. För den fjärilsintresserade rekommenderas en promenad på skogsvägen i den norra delen av reservatet. Vid vändplatsen öppnar skogen sig och varma sommardagar fladdrar fjärilar och andra insekter från blomma till blomma i jakt på nektar och pollen.

It is the same oaks which grew up in the Bosjökloster meadows in the 1700s that you can admire today in Västra Bosjökloster Nature Reserve. Unusual lichens, fungi and beetles find homes in the rough bark and decaying wood. The bushy wet woodland simmers with life. The lesser spotted woodpecker, the symbol of Höör District Council, likes it here.

The fertile soils and proximity to the lake has made this area an attractive place to live since the Stone Age. Our forefathers have left signs of their presence here in the form of an ”elf-mill”; a bowlshaped rock carving in a boulder on the edge of the woodland at Möllebacken.

There was once a small lake in the northern part of the reserve; Lake Iglasjö. In the middle of the 1800s, wetlands were drained and lake levels lowered to create more land for cultivation – Lake Ringsjön became smaller and shallower and Lake Iglasjön disappeared.

The area, which today is a dense wet woodland, was an open hay meadow 150 years ago with a view across Lake Ringsjön. Birch is the first tree to colonise when the meadow is abandoned and today birch is most common along with quite a lot of alder and ash. In the humid woodland, there are lots of insects, and with them follows a rich bird life.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Susanna Isberg

Naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • ställa upp husvagn/husbil
 • landstiga på Hägerholmen mellan 1 april - 15 augusti
 • vistas närmare än 100 m från boplattform för fiskgjuse mellan 1 april - 15 augusti.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. landstiga på Hägerholmen, eller vistas närmare än 100 meter från boplattform för fiskgjuse, under tidsperioden 1 april till 15 augusti,

3. tälta eller elda utanför anvisade områden,

4. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

5. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar,

6. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

7. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att

9. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att

10. sätta upp tavla, skylt, affisch, plakat, snitsel, eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 279 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i norrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.893417, E 13.520972

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.882806, E 13.514806

Hitta mig


Citronfjärilen är ett kärt vårtecken. Redan i slutet av mars kan man se de citrongula hanarna fladdra förbi på sin jakt efter nektar. Honorna är grönvita i färgen och lämnar sin övervintringsplats något senare.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.