Sjunnerup

Under 1800-talet ingick Sjunnerup i det stora fäladslandskap som tidigare bredde ut sig norr om Höör. De gamla bokarna i området har växt upp i dessa solbelysta betesmarker. De senaste 100 åren har ädellövskogen dominerat området. I Sjunnerup finns även resterna efter ett tegelbruk från 1800-talet. En lättåtkomlig stig går genom reservatet.

Biologiska värden

Skogen består till stora delar av en äldre blandädellövskog, med bok, ek, björk, asp, fågelbär, tall och hassel. Inslaget av bok är högt och ibland dominerande. Redan år 1910 klassades område som skogsmark och har varit skog sedan dess. Området har inte påverkats av skogsbruk de senaste 50 åren. Det finns en hel del död ved. Här finns dessutom några synnerligen gamla vidkroniga utmarksbokar. I området finns en lämplig slåtteryta med bl.a. åkervädd, johannesört och gulmåra. Detta område har stor betydelse för nektarberonde skalbaggar och fjärilar samt som jaktområde för fladdermöss.

Kulturhistoria

Under åren 1873-88 bedrevs ett tegelbruk i naturreservatets norra del. Här kan du se rester av byggnader och täktområden. I området finns även större områden med fornåkrar och en hålväg.

Friluftsliv

I dagsläget förekommer enstaka besök till den gamla tegelbruksverksamheten. Naturreservatet är lättåtkomligt och en stig går genom naturreservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Träd med tickor. Foto: Johan Johnmark

Träd med tickor. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda annat än på anvisad plats
  • ha med okopplad hund
  • stå med husbil/husvag över natten

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl. 00.00 – 06.00,

3. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

4. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i fysiskt koppel,

5. göra upp eld annat än i av förvaltaren iordningställda eldstäder,

6. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

7. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker.

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens tillstånd:

8. sätta upp tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning,

9. utplacera främmande föremål.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-22

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 19 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.974791, E 13.576596

Hitta mig

Spillkråka.

Illustration: Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss