Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rövarekulan

Gå både uppe längs Rövarekulans sluttning och nere i dalgången. På vägen passerar du både kungastenarna och den vackra valvbron. Rövarekulan har fått sitt namn efter de rövare som påstås ha härjat i dalgången i äldre tid. Kanske bodde rövarna i en kula eller grotta med järndörr djupt inne i ravinen? På våren bildar ramslöken tillsammans med vitsippor och andra vårblommor en grön matta under bokarna på den fuktiga, näringsrika marken. Under senvåren doftar hela dalen av ramslök.

Undvik trängsel under helger


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under helger. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatserna intill.

Rövartillhåll och dansbana

Rövarekulan har fått sitt namn efter de rövare som det sägs härjade i dalgången. De ska ha legat i bakhåll för resande som kom farande längs landsvägen och korsade Bråån nere i dalen. Sägner säger att det fanns en rövarkula med järndörr djupt inne i ravinen. Stenbron över ån restes av Otto Ramel på Löberöds slott 1870.

Längs Brååns stränder har spelemän och dansorkestrar spelat upp till dans under lång tid. Dansbanan fanns kvar ända fram till 1975. Runstenen vid parkeringen hittades när man rev dansbanan. Den är dock inte gjord av vikingar utan det är en rest från 1800-talets romantiska intresse för forntiden. På en av åsryggarna finns minnesstenar från kronprins Oscars (blivande Oscar I:s) besök 1836.

Minnen från istiden

Ravinen bildades för 14 000 år sedan när inlandsisen smälte och en uppdämd sjö brast. De framrusande vattenmassorna urholkade dalgången. Vattnet har fortsatt att forma dalgången genom att skapa den slingrande, meandrande ån som rinner fram nere i ravinen. Berggrunden i Rövarekulan består av lerskiffer och lösa skifferbitar täcker åns botten. På dessa hittar man en speciell snäcka, flodhättesnäckan, Ancylus fluviatilis. Vid parkeringen reser sig skifferväggen lodrätt upp från ravinens botten.

Väldoftande bokskogar

Ramslöken bildar tillsammans med vitsippor och andra vårblommor en grön vårmatta under bokarna på den fuktiga, näringsrika marken. Under senvåren doftar hela dalen av ramslök. Längs ån blommar orkidéer som Sankt Pers nycklar och ängsnycklar på fuktiga ängar. Strax norr om bron finns även ett litet rikkärr med ovanliga mossor och starrväxter.

Rövarekulan har en artrikedom av växter, lavar och svampar som få andra områden i Sverige. Stor variation av miljöer, lång trädkontinuitet och näringsrik mark är faktorer som gör att man kan hitta så många arter. Hela 400 arter kärlväxter har noterats på platsen.

Livet i ån

Vattnet som flyter fram i Bråån är av mycket god kvalitet. Det gör att fiskar som elritsa och bäcköring trivs i ån. Här finns även den sällsynta tjockskaliga målarmusslan. Strömstaren är en av vintergästerna vid ån. På våren sjuder dalgången av sång från svarthätta, svartvit flugsnappare och näktergal.

Friluftsliv

Skåneleden går genom reservatet, både uppe längs sluttningen och nere i dalgången. På sin väg passerar leden både kungastenarna och den vackra valvbron. Båda sevärdheterna ligger nära men på motsatt sida om den centralt placerade parkeringen. Genom gulvit led går det även att göra en rundtur. Om du kommer med buss till Rolsberga kan du börja vid vindskyddet i nordost. Delar av lederna kan periodvis vara leriga, främst nere i dalgången. Vid parkeringen och vid vindskyddet finns toalett och rastplats med eldstad. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem.

OBS: Rödvit led i norr kommer att tas bort under 2024, som en följd av att träbron vandaliserats och måste tas bort.

The river Bråån meanders its way through the tree-covered land at the bottom of the deep ravine. In the past, you could hear dance music and laughter from the valley floor on bright summer evenings. Today you can instead enjoy the babbling of the river and the abundant bird-song.

Bandit Hide-out and Dance-floor

Rövarekulan (the Bandit's Lair) takes its name from the bandits that it is said were once rife in the valley. They would ambush travelers coming along the road and crossing the river down in the valley. Legend has it that there was a bandit's lair with iron doors deep in the ravine. The stone bridge over the river was built by Otto Ramel of Löberöd Castle in 1870.

For many years, musicians and dance bands have played music for dancing along the banks of the river. The train between Eslöv and Ystad once stopped here when there was dancing on Saturday evenings. The open-air dance-floor remained until 1975. The rune stone by the car park was found when the dance-floor was demolished. However, it was not made by Vikings, but is a relic of the 19th century's romantic interest in the ancient past. There is a memorial stone commemorating King Oscar II's visit in 1836 on the ridges.

Ice Age Relic

The ravine itself was formed 14,000 years ago when the inland ice sheet melted and a glacial lake that had been dammed broke. The surging mass of water excavated the valley. Water has continued to shape the valley by creating the serpentine, meandering river that runs through the ravine. The bedrock in Rövarekulan consists of clay shale, and there are loose pieces of shale on the riverbed. There is a special, rare mollusc that lives on these, the river limpet, Ancylus fluviatilis. By the car park a wall of shale rises vertically from the base of the ravine.

Sweet-scented Beech Woodland

In spring, the Wild Garlic, together with White Anemones and other spring flowers, creates a green carpet under the beech trees on the damp, nutrient-rich soil. In late spring the whole valley smells of Wild Garlic. Orchids such as the Early Purple Orchidand the Early Marsh Orchid bloom along the banks of the river. Just north of the bridge there is also a small mineral-rich carr, which contains unique mosses and sedges.

Rövarekulan has a diverse range of plants, lichens and fungi that is matched by few places in Sweden. Large variation in environments, the long-term, continuous presence of trees and nutrient-rich soil are factors that result in the abundance of species. A total of 400 different species of vascular plant have been recorded here.

Life in the River

The quality of the water that runs through Bråån is very high. This means that fish such as minnow and brown trout thrive here. There is also the rare thick-shelled river mussel. The White-throated Dipper is one of the winter visitors by the river. In spring the valley seethes with the song of the Blackcap, European Pied Flycatcher and Thrush Nightingale.

Valvbron. Foto: Jörgen Nilsson

Valvbron. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Rövarekulan som piktogram.

 Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisad plats
 • ställa upp husvagn/husbil
 • tälta
 • plocka eller gräva upp växter
 • bryta kvistar eller skada levande eller döda träd och buskar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- störa djurlivet genom t ex närgången fotografering av fågelbon etc

- medföra ej kopplad hund

- göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats

- framföra motordrivet fordon annat än till anvisad parkeringsplats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- uppställa husvagn eller tälta

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp växter

- anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d

- rida annat än på för ridning anvisade vägar och stigar

Föreskrifter senast uppdaterade: 2019-02-21

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1975

Storlek: 48 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.791917, E 13.500583

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss