Klintaskogen

Större delen av Klintaskogen täcks av en grov och högstammig bokskog. Längs med Östra Ringsjöns strand växer en artrik askskog. Genom reservatet löper även den branta strandklint som består av röd och vit sandsten som bildades för omkring 400 miljoner år sedan.

Rik ädellövskog

Större delen av naturreservatet Klintaskogen täcks av högvuxen grovstammig bokskog. På våren blommar vitsipporna i mattor, för att senare ersättas av gulplister och skogsbingel. På de delvis kalkrika jordarna växer också mer ovanliga örter som ramslök och vitskråp. Längs stranden växer på gammal sjöbotten en askskog, med ett mycket artrikt buskskikt. Det finns också områden med relativt ung ekskog.

Från slåtteräng till skog

Det område som idag kallas Klintaskogen var under första delen av 1800-talet slåtteräng. Så småningom övergick marken från Klinta by till kyrkan och skogsbruk inleddes. 1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön, då ytan sänktes med 1,5 meter. Det tydliga hak man idag ser parallellt med sjöstranden är den gamla strandklinten.

Gammalt stenbrott

Runt sekelskiftet bröts röd och vit sandsten i södra delen av reservatet. Stenen skeppades på pråmar till Fogdarp. Härifrån kunde den sedan transporteras vidare med järnväg. Udden i södra delen av reservatet är troligen resterna av en pir.

Spår från ett tropiskt hav

Sandstenen och de övriga bergarterna i området bildades för ca 400 miljoner år sedan. De är på sina ställen mycket fossilrika. Vid den här tiden, som kallas silur på den geologiska tidsskalan, låg Sverige vid ekvatorn. De djur vi idag kan se rester av som fossil, levde i ett grunt tropiskt hav.

Friluftsliv

Parkering och busshållplats finns 800 meter från reservatet utmed väg 23 i nordväst. En stig går genom reservatet uppe längs den gamla strandlinjen. Vill du komma ner till sjön är det lättast i den norra delen. Följer du stig som leder ned till sjön passerar du resterna av en gammal linbastu. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Skog i höstfärger. Foto: Mona Persson

Skog i höstfärger. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • rida
  • cykla

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor och lavar

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar

4. inplantera för området främmande växt- eller djurarter

5. utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet

6. göra upp eld

7. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

9. rida eller köra med häst

10. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande

11. parkera annat än på för ändamålet avsedda parkeringsplatser

12. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning

13. anordna tävling, läger- eller övningsverksamhet

14. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller dylikt

15. lägga upp båt eller annan farkost.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 22 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid rastplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.866500, E 13.496778

Hitta mig

Vitsippor.

Illustration: Katarina Månsson


Under tidig vår täcks marken i bokskogen med vitsippor. Ibland uppstår en blekt gul hybrid mellan vit- och gulsippa som kallas svavelsippa.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 727.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss