Hallaröd

Om fladdermöss och mysterier är din grej så borde Hallaröd kunna göra dig nöjd. Gammal ek- och bokskog med hålträd, soliga gläntor och mycket insekter har skapat ett paradis för hela 16 olika arter av fladdermöss! Och många är spåren efter folket före oss. Här finns hålvägar från gamla kärror och en 700 år gammal slagghög från dåtida järnframställning. Och så har vi den mystiska minnesstenen med den ännu olösta inskriptionen MTN – vem reste den och varför? Reservatet saknar stigar men är lätt att ströva i.

En fladdermusskog

Här växer bok och ek om vartannat, varvat med partier av lövsumpskog. Och så har det varit i 200 år, antagligen längre. Även om de äldsta träden idag inte är mer än 140 år så finns det gott om hålträd och död ved – något som uppskattas av vedsvampar, insekter, hålbyggande fåglar och fladdermöss. I hålträden kan fladdermössen söka skydd under dagen och på natten jagar de insekter i det omväxlande landskapet. Skötselmålet är en skog med träd i alla åldrar – gamla, håliga jättar bredvid små spirande trädplantor – med soliga gläntor och blommande bryn. Det är fladdermössens favoritskog.

Hålvägar och hemlighetsfulla stenar

Även människan har sedan lång tid tillbaka trivts i Hallarödskogen. Genom åren har våra förfäder lämnat mer eller mindre tydliga spår i form av hålvägar, odlingsrösen och en över 700 år gammal slaggvarp, en slagghög från järnframställning.

Sedan är det den mystiska minnesstenen med inskriptionen "MTN". Vem har rest den och vad står MTN för? Det är det ingen som vet.

Friluftsliv

Parkering finns. Reservatet saknar stigar men är lätt att ströva i. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Old broadleaved woodlands

The broadleaved woodlands at Hallaröd have a long history. They have grown here for centuries, even if they have changed character over the years. In the 1800s, the woodland in which the farmer’s animals grazed was probably more open. Today the woodland is more dense and tall and used by 16 different species of bats!

A forest for bats

A mixture of oak and beech grow in the woodland, with patches of wet woodland in between. It has probably been like this for 200 years, possibly even longer. Even if the oldest tree now is not more than 140 years old, there are lots of holes and dead wood – something that is appreciated by wood-living fungi, insects, hole-nesting birds and bats. Bats seek protection in the holes in the trees and by night they hunt insects in the varied landscape. The management objective here is to have a woodland with trees of all ages; old, hollow giants alongside small seedlings, with sunny glades and flowering bushes. This is the bats’ favourite woodland.

Cairns and mysterious stones

People have also long thrived in Hallaröd woodland. Through the years, our forefathers have left more or less obvious remains in the shape of sunken roads, clearance cairns and a more than 700 year old slag heap, the remains from iron production. There is also the mysterious memorial stone with the inscription MTN. Who put it there and what does MTN stand for? Nobody knows.

Ädellövskog med död ved. Foto: Malin Andersson

Ädellövskog med död ved. Foto: Malin Andersson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • bryta kvistar och samla ved

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

5. sätta upp tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

7. placera ut främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 41 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.977500, E 13.448750

Hitta mig

Barbastell.

Illustration: Katarina Månsson


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi i Hallaröd en sen kväll när den jagar småfjärilar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 870.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss