Vitsippeskogen

Foto: Maria Sandell

Foto: Maria Sandell

Naturreservatet Vitsippeskogen är ett av få tätortsnära skogsområden i Jonstorp. Lokalt kallas skogen Vitsippeskogen. Området har höga naturvärden och används flitigt av förskolor och närboende.

Skogen

Skogen är en sumpskog med mycket al och björk. På stammarna finns rikligt med mossor och klättrande växter som murgröna och kaprifol. I den fuktiga marken trivs våtmarksväxter som strandlysing, svärdslilja, mannagräs, bäckveronika, älggräs och humleblomster. Medan storrams, liljekonvalj, blekbalsamin och ekorrbär ses i de torrare delarna.

Djurliv

I Vitsippeskogen finns gott om död ved, särskilt liggande, efter tidigare stormar. Det ger goda livsmiljöer för vedlevande skalbaggar. I området finns några ovanliga arter av halvknäppare. Larverna lever flera år i multnande ved medan den vuxna skalbaggen bara lever någon vecka. Med mycket tur kan man få se en svart halvknäppare med vackert sågade antenner runt midsommar. Död ved som myllrar av mat lockar i sin tur fåglar. Många småfåglar trivs i den täta lövblandskogen. Exempel på arter är grönsångare, törnsångare, svarthätta och rödstjärt.

Friluftsliv

Med sitt tätortsnära läge har reservatet stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Vitsippeskogen ligger i den västra delen av Jonstorp. Det utnyttjas ofta av skolor och förskolor och det finns ett uteklassrum i den nordöstra delen av reservatet. Flera stigar tar dig genom skogen. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet och närmaste busshållplats är Jonstorp Jonstorpsskolan 100 meter österut.

Grönsångare. Foto: Mostphotos

Grönsångare. Foto: Mostphotos

Kontakt

Richard Åkesson
miljösakkunnig/ekolog, Höganäs kommun

E-post richard.akesson@hoganas.se

Telefon 042-337 285

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • cykla
  • elda

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd eller annan ytbildning samt tippa trädgårdsavfall,

2. avlägsna död ved från området,

3. medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

4. tälta,

5. cykla,

6. göra upp eld,

7. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

8. gräva upp eller plantera ut växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

Vidare är det utan förvaltarens tillstånd förbjudet att:

9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

Föreskrifter uppdaterade 2019-03-14

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 2 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Höganäs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.231056, E 12.672472

Parkering i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.229778, E 12.672111

Hitta mig


Gul svärdslilja är en ganska vanlig art i södra Sverige och den växer på fuktiga marker eller i vatten. Den kan bli nästan en meter hög och är en riktig karaktärsväxt i näringsrika sjöar.
Foto: Mostphotos

Mer information