Väsby strandmark

Foto: Mats Sjöberg

Väsby strandmark är ett kusthedsområde strax söder om Lerberget. Området är en rest av den stora betade allmänning som en gång täckte stora delar av Kullahalvön.

Väsby strandmark sträcker sig längs med kusten i det område som tidigare ingick i Kulla fälad. Längs strandkanten finns sandstrand och en bit inåt land tar hedartad vegetation med inslag av ljung över. På stranden i reservatet förekommer martorn, en ovanlig och hotad växtart som huvudsakligen växer på sandstränder. Arten är fridlyst.

I södra delen av reservatet finns det goda badmöjligheter. Kullaleden, en del av Skåneleden, löper genom reservatet.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Malin Melén
naturvårdsförvaltare

E-post malin.melen@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 12 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • skada växter och djur
  • framföra motordrivet fordon

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud

1. Området får icke bebyggas, ej heller får vägar anläggas inom detsamma.

2. Täkt av sten, grus, sand och jord eller därmed jämförlig nyttighet får icke av annan än markägaren vidtagas inom området.

3. Träd och buskar får endast undantagsvis av markägaren fällas och icke på så sätt, att åtgärden ändrar områdets karaktär.

4. Växter och djur får ej skadas eller tagas bort från området, dock må jakt på vildkaniner och harar vara tillåten i den mån markägaren anser erforderligt.

5. Avfall av vad slag det vara må får icke avstjälpas inom området.

6. Camping och motorfordonstrafik får icke förekomma inom området, dock må markägare i trakten med rätt till tångtäkt trafikera området i den omfattning, som erfordras för tånghämtningen samt markägaren begagna motorfordon för områdets skötsel.

7. Inom området får icke uppgöras eld.

8. Ovanstående föreskrifter skola ej gälla beträffande dels en i området mellersta del av kommunen redan anordnad parkeringsplats, dels ock - i den mån detsamma blivit iordningställt och upplåtet för avsett ändamål - ett inom områdets norra del för parkeringsändamål avsett utrymme vilka båda områden av länsarkitekten med nedstreckning angivits å den av honom i ärendet ingivna kartskissen.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1961

Storlek: 10 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.167556, E 12.564972

Hitta mig


På Väsby strandmark kan man hitta den sällsynta och fridlysta växten martorn. Martorn påminner om en tistel och de blåa blommorna kan ses i juni-juli. Martorn är ovanlig i Sverige och finns sporadiskt på sandstränder vid havet.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Ta en titt

Virtuell vandring (Google Street view):
Skåneleden från Lerbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skåneleden från Vikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

360-graders foto (Google Maps):
Vy över parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster