Skäret

Foto: Mats Sjöberg

Skärets naturreservat är ett mycket gammalt kulturlandskap och har varit en del av betesallmänningen Kulla fälad. Delar av marken odlas numera med vallväxter. Hela området är lätt att vandra i och det finns gott om stigar, en del av dem slitna i generationer.

Fäladsmark

Ordet fälad används mest i Skåne. Det minner om den danska tiden och kommer av fæ (kreatur) och lath (ålderdomligt ord för land). Fälad hänvisar till den gemensamma utmarken där byns djur gick på bete.

Naturbetesmark och kulturminne

Fäladsmarken i nordvästra delen av reservatet har mycket lång kontinuitet som naturbete och är ett viktigt kulturminne. När betesdriften återigen ökar återtar marken sin karaktär av fälad med ljunghedsvegetation.

Hagmarker och åkerholmar

På flera ställen i reservatet finns hagmarker med spridda äldre träd. Hagmarkerna betas och hålls därigenom öppna så att framför allt ekarna kan växa till sig och så småningom bli mycket gamla. Åkermarken i reservatet nyttjas för ekologisk odling, vallproduktion eller som slåttermark. De trädbevuxna åkerholmarna är viktiga skyddade platser för fältvilt, småfåglar och insekter. Här trivs även huggormen. Markerna hålls delvis öppna genom betning.

Ålderdomliga kulturlämningar

Landskapets ålderdomliga prägel understryks av de gamla vackra stengärdsgårdarna och odlingsrösena som visar att marken brukats av människor under lång tid. De flesta av stigarna i området är rester av gamla gångstigar och vägar.

Runt reservatet är bebyggelsen tät och består av både bostadshus och gårdar. Åker- och betesmark i reservatet nyttjas av de kringliggande gårdarna.

Friluftsliv

I Skäret möts du av ett gammalt kulturlandskap med gott om stigar att promenera på. Hålla gärna utkik efter den sällsynta, helsvarta huggormen som gärna håller till i steniga åkerholmar. Några hundra meter norr om reservatet går Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 2) och den tar dig bland annat runt hela Kullahalvön. Det finns tre parkeringsplatser i anslutning till reservatet och busshållplatsen Fjälastorp Falkamöllan finns i västra delen av området.

Ancient rural landscape

Skäret Nature Reserve is an ancient rural landscape and was once a part of the Kulla Fälad common grazing land. Parts are now cultivated with fodder crops. The whole area is easily accessible and there are lots of paths, some of which have been worn down over generations.

Common grazing land

The common land (fälad) to the northwest has had a long continuity of grazing and is an important cultural monument. As the grazing increases once again, the area has begun to regain its character as a pasture with heathland vegetation and junipers.

Old trees on pastures

In several places within the reserve there are pastures with scattered old trees. The pasture is grazed and thus kept open so that primarily the oaks can grow and eventually become very old. The fields in the reserve are used for organic fodder crops, or as meadows. The tree-covered islets within the fields are important havens for wildlife including small birds and insects. They are partly kept open by grazing.

Wildlife

Some animals you may encounter in the nature reserve are roe deer, common whitethroat, buzzard and meadow brown butterfly. You might also get to see an adder resting on a stony islet between the arable fields.

Stone walls and cairns

The historic landscape is emphasised by the beautiful stone walls and clearance cairns which show that the land has been worked by man over a very long period. The majority of the paths on the site are the remains of old footpaths and roads.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. deponera trädgårdsavfall,

3. avsiktligt störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

4. göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldningsförbud inte råder,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

7. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 23 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering, Stenedalsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.262861, E 12.594611

Parkering, Skäretvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.261722, E 12.601472

Parkering, Grytvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.261944, E 12.608778

Hitta mig


Vid någon stenig åkerholme i Skärets naturreservat kan man ha turen att få se en huggorm som ligger och solar sig. Huggormarna kan se ut på många sätt. Vissa individer är bruna, andra är gråa och nyömsade hanar kan rentav vara blåtonade. Några huggormar är helsvarta och saknar sicksackmönster. Däremot har de aldrig gula fläckar på huvudet som snoken har. Betrakta huggormen på avstånd eftersom den är giftig och kan bitas.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

InformationsskyltPDF

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Skåneledens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.