Lunnabjär

Vy mot Lunnabjär (den mindre lövklädda kullen). Foto: Mats Sjöberg

Längs med vägen mellan Nyhamnsläge och Arild reser sig en lövskogsklädd kulle över de omgivande ängs- och betesmarkerna. På våren täcks marken av en rik flora med bland annat vårlök, vitsippa, smånunneört och svalört.

Ekskogsklädd kulle

Lunnabjärs naturreservat bildades 1960 för att värna om landskapsbilden och för att skydda området från att exploateras som grustäkt. Reservatet består av åsrygg som till största delen är bevuxen med ekdominerad lövskog, men här finns även en mindre del naturbetesmark.

Fågelliv

Lunnabjär är ett litet reservat, men det utgör likväl ett betydelsefullt inslag i det öppna jordbrukslandskapet. Många småfåglar söker sig till reservatet och bland de häckande fåglarna kan exempelvis gulsparv, törnsångare och svarthätta nämnas.

Fornlämningar och folktro

I Lunnabjär finns två forntida gravar från brons- eller järnålder. Kullen i sin tur är mytomspunnen och enligt lokala legender reser sig Lunnabjär varje skärtorsdagsnatt och står på fyra guldfötter.

Vy mot Lunnabjär (den mindre lövklädda kullen). Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • skräpa ner

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- täkt av sten, grus, sand och jord eller därmed jämförliga nyttigheter,

- avfall av vad slag det vara må får icke avstjälpas inom det fridlysta området,

- camping får icke förekomma inom det fridlysta området.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1960

Storlek: 3 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Smånunneörtens rödlila blommor kan ses i april-maj. Arten trivs i lundar och lövskogar, men även i trädgårdar. Nunneörternas fröer sprids framförallt av myror.
Foto: Alex Regnér

Mer information

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservat Pdf, 1010 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.