Rååns dalgång

Rååns dalgång är beläget strax söder om Helsingborg och sträcker sig längs med Råån i ungefär 5 km, mellan Råå och Gantofta. I Rååns dalgång finner man ett mosaikartat kulturlandskap med en mängd fornlämningar - bland annat ättehögar från bronsåldern, den medeltida kyrkan i Raus, stenbroar och en gammal pestkyrkogård.

De gamla albestånden längs med Råån hävdades i äldre tid som stubbskottängar. Träden beskars regelbundet för att få virke eller bränsle. Alträ användes bland annat till träskobottnar, skopor, smörtråg och hägnader.

I sluttningarna växer en lundartad ädellövskog med främst ask, alm, ek och fågelbär. Här finner man även näringskrävande växter som St Pers nycklar, tvåblad, skogsknipprot och vårlök. Andra ovanliga arter i reservatet är murgröna och nässelsnärja.

Fågellivet är rikt och bland annat häckar mindre hackspett och forsärla i området. Även kungsfiskare och strömstare kan påträffas längs med Råån. I området finns också gott om småvilt. Räv, vildkanin, fälthare, rådjur och grävling är allmänna i reservatet och även skogsmård, iller, hermelin och småvessla förekommer.

Vandringsstigar finns på bägge sidor av Råån. Stigarna på norra sidan är framkomliga för rullstol och barnvagn, men vissa partier är branta och rullstolsburna rekommenderas därför ha sällskap med sig.

Foto: Sanna Persson

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta utanför anvisad plats
 • elda utanför anvisad plats
 • plocka eller gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser

2. ställa upp motorfordon, husvagn, husbil, släpvagn eller dylikt annat än på särskilt anvisade platser

3. färdas med båt eller annan farkost från Görarpsdammen och uppströms under tiden 15 mars -1 juli

4. förtöja eller ankra båt annat än på anvisade platser

5. framföra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats

6. rida annat än på anvisad väg, stig eller plats

7. tälta, utom på särskilt anvisade platser

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

10. göra upp eld annat än på anvisad plats

11. plocka eller gräva upp växter, svampar eller lavar eller bryta kvistar och buskar

12. fånga eller samla in insekter eller andra djur med undantag för fisk

13. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 126 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Strömstare. 

Illustration: Katarina Månsson


I och kring Råån kan man ha turen att få syn på en strömstare. Strömstaren står ofta på en sten eller gren nära vattnet och knixar och niger energiskt. Den är en skicklig dykare och simmare men kan även springa längs med bottnen när den jagar efter nattsländelarver och andra småkryp.

Mer information