Duvestubbe

Duvestubbe är ett kommunalt naturreservat i Helsingborgs kommun. Reservatet är beläget i anslutning till Ödåkra tätort och består av ädellövskog med varierande täthet. I reservatet finns markerade stigar och grillplatser.

Skog med högstammiga bokar

Duvestubbe domineras av högstammiga bokar med inslag av bland annat ek, ask, lind och avenbok. De äldsta träden i skogen är omkring 120 år gamla. I delar av reservatet finns ett frodigt buskskikt som kan vara svårforcerat. Floran är tämligen rik och innehåller arter som gulsippa, hässleklocka, kransrams och skogsknipprot.

Fuktiga marker kring Välabäcken

I Duvestubbe finns också en hel del vatten. Välabäcken slingrar sig diagonalt genom reservatet och här finns även en damm och ett kärr. Kärret är en rest från en gammal kvarndamm som i början av 1900-talet producerade el åt Ödåkras spritfabrik. I reservatets fuktigare delar kan man få syn på olika groddjur.

Duvestubbes djurliv

I skogen häckar några av våra vanligaste fåglar, som bofink, lövsångare, talgoxe och rödstjärt. Vessla, rådjur och skogsmus är några av de däggdjur som man kan få syn på i Duvestubbes naturreservat.

Friluftsliv

Duvestubbe ligger i direkt anslutning till Ödåkra samhälle. Här finns markerade promenadstigar och ett par iordningställda eldstäder där du får grilla.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Nina Syde
naturvårdare, Helsingborgs stad

E-post nina.syde@helsingborg.se

Telefon 042-10 34 28 eller 042-10 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • rida
  • elda utanför anvisade platser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar.

2. plocka blommor samt gräva upp växter.

3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

4. störa, samla in eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.

5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt.

6. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats som är markerad på reservatsskylt.

7. tippa avfall som trädgårdsavfall, sten, skräp eller dylikt i området.

8. tälta eller på annat sätt övernatta.

9. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar.

10. rida.

11. förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som stenmurar.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 16 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Helsingborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering utmed Fabriksgatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.102389, E 12.741833

Hitta mig

Katarina Månsson


Lungörten växer i området kring den gamla kvarndammen i reservatet och blommar i april-maj. Lungörten har tidigare använts som medicinalväxt mot olika lungsjukdomar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information