Christinelunds ädellövskogsreservat

Christinelunds ädellövskog ligger nära kusten mot Öresund, mitt emellan Höganäs och Helsingborg. Skogen utgör en av de sista resterna av en tidigare starkt kulturpåverkad lövskog på inägomark. I reservatet har både en gammal slåtteräng och en skottskog restaurerats.

Lövskog och vatten

Vegetationen i reservatet är varierande och präglad av frambrytande och översilande vatten. Ek, bok, lind, ask och al är vanliga, ofta tillsammans med ett buskskikt av bland annat hagtorn, hassel, och benved. På marken dominerar ofta skogsbingel. På torrare marker finns mest kruståtel. Älgört eller ramslök dominerar i fuktiga partier.

Rådjur och fåglar

Skogen ger ett gott skydd för en liten stam av rådjur. De täta buskagen hyser även många småfåglar. Gamla ihåliga träd är ypperliga boplatser för hålhäckande fåglar som skogsduva och kattuggla.

Restaurerad slåtteräng

I reservatet har en del av en gammal slåtteräng restaurerats. Intill ängen hävdas ett lindskogsparti som skottskog, det vill säga med återkommande nedskärning av rot- och stubbskott. Skottskogsskärning syftade förr till att trygga traktens behov av vidjor och slanor för bland annat stängsel och redskap.

Fornlämningar

Omgivningarna är rika på fornlämningar, och i den närmaste omgivningen finns spår efter tre stenåldersboplatser. I bäcken finns förhistoriska sliprännor, dvs rännor i sandsten som uppstått där man slipat stenyxor. Vid en gård i sydöstra delen av reservatet har det legat en kvarnanläggning och längre upp i ravinen kan man se lämningarna efter en kvarndamm.

Foto: Christer Persson

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. göra upp eld

2. tälta eller campa

3. gräva upp eller plocka växter

4. avsiktligt störa djurlivet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 33 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.132750, E 12.614444

Hitta mig


Skogsbingeln växer i den skuggiga och näringsrika ädellövskogen ofta tillsammans med bok. Den syns ofta i frodiga och marktäckande bestånd. Det kan vittna om att berggrunden har ett vulkaniskt förflutet. Skogsbingeln har olika hon- och hanplantor (tvåbyggare). En intressant växt som avbildades tillsammans med Carl von Linné på hundralappen som användes 1986 till 2017.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.