Verum

Verum består av en mosaik av ädellövskog, betesmarker, mader och barrsumpskog längs med den meandrande Vieån. Ädellövskogen och de småkulliga öppna markerna inbjuder till promenader och i ån har man chansen att få se utter och knipa.

Mader och ädellövskogar

Vieån omges i reservatet av mader, öppna strandängar, som historiskt har nyttjats för slåtter. De gamla betesmarkerna intill har till stor del vuxit igen med bland annat ek, hassel, avenbok och bok. Ljusinsläppet är minimalt vilket ger upphov till ett närmast obefintligt fältskikt i delar av reservatet, men här och var finns gläntor med inslag av gråfibbla, smultron och rölleka.

Ålderdomlig åkermark

I anslutning till betesmarkerna och maderna finns ett mindre område med åkermark med ålderdomlig karaktär. Åkermarken ger både upphov till biologiskt värdefulla brynmiljöer och tilltalande kulturmiljöer.

Skog med stor utvecklingspotential

I Verum finns ett antal getryggsåsar som till stor del är täckta med ädellövskog. De flesta av träden har ännu inte uppnått en ålder på 100 år, men här och var finns bokkantlav och bokvårtlav som båda är beroende av äldre ädellövskogsmiljöer. I takt med att skogen åldras och andelen död ved ökar kan reservatet utveckla en allt mer intressant flora och fauna.

Uttrar och fåglar

Området hyser ett antal intressanta fågelarter. På maden finns bland annat enkelbeckasin och gulärla och i skogspartierna förekommer bland annat gröngöling och nötskrika. I den stormhärjande barrsumpskogen häckar bland annat gärdsmyg. I Vieån finns förutom knipa även utter. Kalla vintrar kan man se uttrarnas spår i form av tassavtryck och de rännor som bildas när djuren kanar fram över snö och is.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • samla ved och pinnar
  • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

5. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

7. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 16 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Verums kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.362917, E 13.793694

Hitta mig


Knipan är en andfågel som häckar i hål i träd. Hanen känns lätt igen med sina gyllene ögon och vita fläckar vid näbben. Honan har en gråare fjäderdräkt och ett brunt huvud.
Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.