Ubbalt

Naturreservatet Ubbalt är beläget på Verumsåsen öster om Vittsjön. Området består av tätt liggande rullstensåsar med ryggar i flera riktningar. Bokskog dominerar i reservatet och i de delar av skogen där bokarna är över hundra år gamla finns en rik lav- och mossflora. I reservatet har man även funnit spår efter en omfattande medeltida järnframställning av sjö- och myrmalm.

Både bokskog och barrskog

Förutom bok växer även gran, tall, björk, ek och rönn i reservatet. Granen befinner sig här vid sydgränsen för sitt naturliga utbredningsområde. En del av granarna är självsådda, men majoriteten är planterade.

Äldre skog med höga naturvärden

I de äldre delarna av bokskogen växer bland annat lunglav. Lunglaven är en känslig art som bara växer i skogar med lång kontinuitet och ren luft. Den är därför en lämplig indikator på skog med höga naturvärden. Bland de gamla träden trivs även olika hackspettsarter, som spillkråka och större hackspett. Fåglar som gärdsmyg, kungsfågel och svartmes kan också påträffas i reservatet. Strax utanför reservatet, längs med Vieån, förekommer ofta forsärla och strömstare.

Åslandskap bildat av inlandsisen

Ubbalts åslandskap formades för ungefär 14 000 år sedan när den senaste inlandsisen smälte och drog sig tillbaka. Under den tiden rann mäktiga isälvar i området och förde med sig grus, sand och sten som sjönk till botten i älvens lugnare partier. Med tiden byggde detta avsatta material upp de rullstensåsar som vi ser i området idag.

Fornlämningar

I sjöarna i Vittsjöområdet fälls årligen flera ton sjömalm ut, oftast i form av ärtstora korn. Under medeltiden förekom det därför en omfattande järnmalmshantering i området. Spåren efter denna verksamhet är dock knappt synliga idag. Betydligt tydligare lämningar efter mänsklig aktivitet är de odlingsrösen som finns uppe på åsryggarna. De flesta av dessa rösen tillkom under brons- och järnålder när man röjde sten för att ge plats åt mer odlingsmark.

Friluftsliv

I reservatet finns dels en lokal slinga på 5 km (röd markering), dels Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 9). Den röda slingan och Skåneleden följer varandra utmed Vittsjöns strand och fram till rastplatsen där Skåneleden viker av. Den den röda slingan fortsätter ut på udden Näset. Vid rastplatsen finns vindskydd och grillplats. Och Vittsjön erbjuder badmöjligheter. I anslutning till reservatet finns toalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Det finns i dagsläget endast en parkeringsplats i öster vid Gundratorpsvägen. I Vittsjö tätort, som ligger cirka 2,5 km bort, finns tågstation och busshållplats.

Cirka 350 m från parkeringen finns den byggnadsminnesmärkta kvarnen Gundrastorp-Ekholmen. Länk till annan webbplats.

The Ubbalt nature reserve is characterized by eskers lying in several directions. The landscape was formed during the end of the last ice age, 14.000 years ago, when the icecap retreated. Today the area is dominated by beech woodland but it also houses norway spruce, scots pine, birch, rowan and oak. In the oldest parts of the forest, where the beech trees are more than a hundred years old, there is a rich flora of moss and lichen. The lungwort lichen is one of the rare species of lichen you can find in this nature reserve.

During the middle ages there was an extensive production of limonite in the region. Remains of this activity have been found in some parts of the reserve. The piles of stones that you may encounter on top of the ridges are usually older, dating from the bronze age or the iron age.

The Ubbalt nature reserve is situated 4 km east of the town of Vittsjö. On the road between Vittsjö and Verum you head north towards Gundrastorp. After about 700 meter you will find a parking spot.

Utsikt över Vittsjön. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda utanför anvisade platser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

att göra upp eld annat än på särskilt iordningställda platser,

att framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

att tälta eller uppställa husvagn,

att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt tex genom att plocka eller gräva upp blommor,

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning samt

att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 89 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Hässleholms kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Gundrastorpsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.351694, E 13.702750

Hitta mig

Lunglav.

Foto: Mostphotos


Lunglaven är en känslig art som växer på bark i gamla lövskogar med ren luft och hög luftfuktighet. Hittar man lunglav så är det ett gott tecken på att man befinner sig i en gammal skog med höga naturvärden.

Kontakt

Hässleholms kommun

E-post kommunen@hassleholm.se

Telefon 0451- 26 70 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss