Ubbalt

Naturreservatet Ubbalt är beläget på Verumsåsen öster om Vittsjön. Området består av tätt liggande rullstensåsar med ryggar i flera riktningar. Bokskog dominerar i reservatet och i de delar av skogen där bokarna är över hundra år gamla finns en rik lav- och mossflora. I reservatet har man även funnit spår efter en omfattande medeltida järnframställning av sjö- och myrmalm.

Både bokskog och barrskog

Förutom bok växer även gran, tall, björk, ek och rönn i reservatet. Granen befinner sig här vid sydgränsen för sitt naturliga utbredningsområde. En del av granarna är självsådda, men majoriteten är planterade.

Äldre skog med höga naturvärden

I de äldre delarna av bokskogen växer bland annat lunglav. Lunglaven är en känslig art som bara växer i skogar med lång kontinuitet och ren luft. Den är därför en lämplig indikator på skog med höga naturvärden. Bland de gamla träden trivs även olika hackspettsarter, som spillkråka och större hackspett. Fåglar som gärdsmyg, kungsfågel och svartmes kan också påträffas i reservatet. Strax utanför reservatet, längs med Vieån, förekommer ofta forsärla och strömstare.

Åslandskap bildat av inlandsisen

Ubbalts åslandskap formades för ungefär 14 000 år sedan när den senaste inlandsisen smälte och drog sig tillbaka. Under den tiden rann mäktiga isälvar i området och förde med sig grus, sand och sten som sjönk till botten i älvens lugnare partier. Med tiden byggde detta avsatta material upp de rullstensåsar som vi ser i området idag.

Fornlämningar

I sjöarna i Vittsjöområdet fälls årligen flera ton sjömalm ut, oftast i form av ärtstora korn. Under medeltiden förekom det därför en omfattande järnmalmshantering i området. Spåren efter denna verksamhet är dock knappt synliga idag. Betydligt tydligare lämningar efter mänsklig aktivitet är de odlingsrösen som finns uppe på åsryggarna. De flesta av dessa rösen tillkom under brons- och järnålder när man röjde sten för att ge plats åt mer odlingsmark.

Friluftsliv

Skåneleden går genom reservatet (SL1 kust till kust, etapp 9) och det finns även en lokal slinga på 5 km (röd) i området. Skåneleden och den röda slingar passerar en rastplats med både vindskydd och grillplats. Den röda slingar tar dig även ända ut på udden. I eller i anslutning till reservatet finns det även toalett, dricksvatten och badplats. Det finns i dagsläget endast en parkeringsplats i öster. I Vittsjö tätort som ligger cirka 2,5 km bort finns det tågstation och busshållplats.

The Ubbalt nature reserve is characterized by eskers lying in several directions. The landscape was formed during the end of the last ice age, 14.000 years ago, when the icecap retreated. Today the area is dominated by beech woodland but it also houses norway spruce, scots pine, birch, rowan and oak. In the oldest parts of the forest, where the beech trees are more than a hundred years old, there is a rich flora of moss and lichen. The lungwort lichen is one of the rare species of lichen you can find in this nature reserve.

During the middle ages there was an extensive production of limonite in the region. Remains of this activity have been found in some parts of the reserve. The piles of stones that you may encounter on top of the ridges are usually older, dating from the bronze age or the iron age.

The Ubbalt nature reserve is situated 4 km east of the town of Vittsjö. On the road between Vittsjö and Verum you head north towards Gundrastorp. After about 700 meter you will find a parking spot.

Utsikt över Vittsjön. Foto: Linda Gustafsson

Kontakt

Hässleholms kommun

E-post kommunen@hassleholm.se

Telefon 0451- 26 70 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda utanför anvisade platser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

att göra upp eld annat än på särskilt iordningställda platser,

att framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

att tälta eller uppställa husvagn,

att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt tex genom att plocka eller gräva upp blommor,

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning samt

att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 89 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Hässleholms kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Hitta mig


Lunglaven är en känslig art som växer på bark i gamla lövskogar med ren luft och hög luftfuktighet. Hittar man lunglav så är det ett gott tecken på att man befinner sig i en gammal skog med höga naturvärden.
Foto: Mostphotos