Örnabjär

Örnabjär är resterna av en vulkan som var aktiv för minst 100 miljoner år sedan. De svarta blocken och stenpelarna är en annorlunda naturupplevelse. Du hittar denna spännande natur i ett område med gammal ädellövskog och buskrik betesmark mellan Hässleholm och Höör. I nuläget saknas parkering och markerad led.

En skånsk vulkan

Skåne är speciellt med sina vulkanrester. Många av de så kallade basaltkupperna finns i mellersta Skåne. Och de känns igen på sina svarta ofta sexkantiga stenpelare av basalt. Basalt är den förstenade lavan eller magman i vulkanens gamla kraterrör. Många av de skånska vulkanerna var aktiva för runt 180 miljoner år sedan, men det finns också yngre.

Gammal kulturbygd

Mycket av marken i reservatet har använts som betesmark under lång tid och här finns spår av odling. Låga små högar av ihopsamlad sten, så kallade odlingsrösen, finns på flera ställen och vittnar om äldre tiders odlarmödor.

Enefälad med ekar och slåttergubbe

I den sedan gammalt betade fäladen finns både enar och ett stort antal grova gamla träd av ek, bok och lind. På marken växer det vassa gräset stagg och bland de mer iögonfallande blommorna syns orange-gul slåttergubbe och rosa-lila jungfrulin. Även kattfot har funnits men inte synts på senare år. I den variationsrika betesmarken kan du se fåglar som hämpling, gulsparv och den grönskimrande hackspetten gröngöling.

Gamla träd med skogsduva och koralltaggsvamp

I den minst 150 år gamla bokskogen finns gott om träd med röthål och håligheter som skapats av hackspettar. I håligheterna kan skogsduva och spillkråka ha sina bon. Men håligheterna nyttjas också av områdets fladdermöss. På stammarna kan du se den ovanliga laven bokvårtlav och den vita koralltaggsvampen.

Det finns dessutom en ogallrad ca 100-årig ädellövskog. Här är blandningen stor mellan de olika trädslagen med såväl lind, som ek, bok, avenbok, lönn, ask och skogsalm. Runt dina fötter syns sommartid en frodig grönska av gulplister, vitsippa, blåsippa, myska och kransrams. Genom lövverket kanske du får höra svarthättans och grönsångares fågelsång.

Vramsåns uttrar

I den norra kanten av reservatet rinner Vramsån. Med lite tur kan du få se utter här. Ån kantas av al och en del ask, samt långa vallar av material och sediment från tidigare dikesrensning.

Friluftsliv

Besökare kommer till Örnabjär för att se den gamla vulkanresten, den så kallade basaltkuppen med samma namn. Basaltkuppen med sina basaltblock ligger i en betesmark som omges av elstängsel. Stängseltrådarna kan lyftas av vid genomgång. Naturreservatet ligger öster om Tjörnarp utmed vägen som går genom Ynglingarum. Det finns i dagsläget ingen iordningsställd parkeringsplats, skyltar eller vägvisning till Örnabjär. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Basaltkupp. Foto: Mats Sjöberg

Basaltkupp. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • klättra på basaltblocken
  • ha hund okopplad
  • ställa upp husbil/husvagn över natten
  • elda annat än med friluftskök
  • plocka växten slåttergubbe

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

2. klättra på basaltblocken,

3. ställa upp husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 – 05.00,

4. elda annat än med friluftskök,

5. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

6. gräva upp växter. Plocka växten slåttergubbe,

7. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

8. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

9. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd

10. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst 10 dygn. Reservatets förvaltare bör informeras innan uppsättningen,

11. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 13 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Angöringspunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (parkering saknas)
N 55.991333, E 13.678222

Hitta mig

Koralltaggsvamp.

Illustration: Martin Holmer


Koralltaggsvampen bildar förgrenad och korallikande fruktkropp. Den är beroende av död ved och växer främst på förmultnande stockar som börjat bli mjuka. Koralltaggsvampen är en signalart som indikerar att en skog har höga naturvärden.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss