Norra Mellby

I Norra Mellby finner du ek- och hasselskog med ett blomsterrikt fältskikt och ekar som kan vara upp till 200 år. I lövsumpskogen har du chans att få syn på den mindre hackspetten. Reservatet saknar stigar men är lätt att ströva i.

Ek- och hasselskog

Norra Mellbys ädellövskog består huvudsakligen av ek med en underväxt av hassel. De flesta av ekarna är omkring 100 till 120 år gamla, men enstaka träd är troligtvis närmre 200 år gamla. De äldsta ekarna är en rest från tiden när området ännu var betesmark, men idag sluter sig krontaket allt tätare.

Vacker lundflora

I delar av reservatet finner man en vacker lundflora med arter som liljekonvalj, blåsippa och smånunneört. I fuktigare partier kan man även finna den rödlistade växten desmeknopp.

Mindre del lövsumpskog

En mindre del av reservatet utgörs av lövsumpskog med huvudsakligen björk. Här breder en imponerande matta av revlummer ut sig över marken. Det är även i denna del av reservatet som man har störst chans att få uppleva den mindre hackspetten.

Friluftsliv

Reservatet saknar stigar men det går bra att ströva fritt. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Lövskog. Foto: Alex Regnér

Lövskog. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • samla ved och pinnar
  • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka lummer, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

6. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att:

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 16 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Mindre hackspett.

Illustration: Katarina Månsson


Den mindre hackspetten kan ibland ses i Norra Mellbys lövsumpskog. Under våren kan man höra den trumma. Det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 766.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss