Norra Mellby

I naturreservatet Norra Mellby finner man en ek- och hasselskog med ett blomsterrikt fältskikt. En del av reservatet utgörs av sumpskog där man kan få syn på den ovanliga mindre hackspetten.

Ek- och hasselskog

Norra Mellbys ädellövskog består huvudsakligen av ek med en underväxt av hassel. De flesta av ekarna är omkring 100 till 120 år gamla, men enstaka träd är troligtvis närmre 200 år gamla. De äldsta ekarna är en rest från tiden när området ännu var betesmark, men idag sluter sig krontaket allt tätare.

Vacker lundflora

I delar av reservatet finner man en vacker lundflora med arter som liljekonvalj, blåsippa och smånunneört. I fuktigare partier kan man även finna den rödlistade växten desmeknopp.

Mindre del lövsumpskog

En mindre del av reservatet utgörs av lövsumpskog med huvudsakligen björk. Här breder en imponerande matta av revlummer ut sig över marken. Det är även i denna del av reservatet som man har störst chans att få uppleva den mindre hackspetten.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • samla ved och pinnar
  • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka lummer, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

6. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens godkännande att

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 16 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Den mindre hackspetten kan ibland ses i Norra Mellbys lövsumpskog. Under våren kan man höra den trumma. Det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.