Lur

Naturreservatet Lur är beläget i ett ädellövsområde strax norr om Lursjön och väster om orten Hästveda i nordöstra Skåne. Landskapet i naturreservatet är mycket kuperat och domineras av en näringsfattig bokskog som är mellan 70 och 100 år gammal. I svackor förekommer blandsumpskog.

Bokskog med höga naturvärden

Delar av Lurs naturreservat består av likåldrig bokskog som påminner om produktionsskogar, men på sina ställen har reservatet höga naturvärden. I de centrala och nordvästra delarna finner man en fuktigare och mer blockrik skog med tätare bokskog med inslag av bland annat ek och avenbok. Här finner man även en del senvuxna träd och död ved vilket är betydelsefullt för den biologiska mångfalden.

Mossor och lavar

I fuktiga delar av reservatet täcks stenblock och trädstammar av mossor och lavar. Här finner man exempelvis mossfällar med grov fjädermossa, fällmossa och västlig hakmossa. Längs med reservatsgränsen löper en mossbeklädd stengärdsgård. Till lavfloran hör bland annat bokvårtlav, savlundlav och havstulpanlav. I reservatets blötare delar kan man även hitta gullpudra.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • störa eller skada djurlivet
  • parkera annat utanför anvisad parkeringsplats, se bilaga 1
  • cykla utanför befintlig skogsbilväg, se bilaga 1

Bilaga 1 Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. bortföra ved, bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

2. gräva eller skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

3. göra upp eld,

4. framföra motordrivet fordon,

5. framföra cykel annat än på befintlig skogsbilväg markerad på bilaga 1,

6. parkera fordon annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats markerad på bilaga 1,

7. avsiktligt störa det vilda djurlivet,

8. gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

11. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar. Under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysnings bestämmelserna.

Bilaga 1 Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 21 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Gullpudran förekommer sparsamt i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den växer i sumpiga skogar eller alldeles intill bäckar och källor.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.