Gulastorp

Gulastorp bjuder på en spännande skogsmiljö med rikt fågelliv och sällsynta mossor. Området är främst skyddat för sina biologiska värden och i dagsläget finns inga markerade stigar. Bäcken som slingrar genom reservatet förgrenar sig på flera ställen och bildar en värdefull vattenmiljö med mindre öar och flera vattenfåror.

Från äng till skog

Under 1700- och 1800-talet var detta område både äng och betesmark. Resterna av en stenmur i mitten av naturreservatet visar hur man höll betesdjuren borta från den fuktigare delen där man tog hö. Idag är kärret omvandlat till en lövsumpskog med klibbal och ask. I de torrare delarna av området har en ädellövskog med ek, bok och avenbok vuxit fram med ett rikt buskskikt av hägg och hassel. Den stora variationen av träd och buskar gör att fåglar trivs, bland annat nötskrika, trädkrypare och större hackspett.

Fuktig skog med ovanliga mossor

Bäcken som slingrar sig genom naturreservatet förgrenar sig på flera ställen och bildar en värdefull vattenmiljö med mindre öar och flera vattenfåror. Det kalkrika vattnet ger goda förutsättningar för en flora med kalkgynnade växter. Dunmossa och rutlungmossa är två av de unika mossarter som trivs i den svala, fuktiga miljön i lövsumpskogen. Området är främst skyddat för sina biologiska värden och i dagsläget finns inga markerade stigar.

Friluftsliv

Parkering finns och en stig som går igenom delar av området och vidare mot Ignabergas grottor. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Gulastorp Nature Reserve

The nature reserve at Gulastorp is an area that has changed from pasture land to moist deciduous forest in the past one hundred years. The change has created an exciting forest environment with a rich bird life and rare mosses.

From meadow to forest

In the 18th and 19th century this was an area with meadows and pasture land. The remains of a stone wall in the middle of the nature reserve shows how the grazing animals were kept away from the wetter part where the hay was taken. Today the marsh has become a carr with alder and ash trees.

In the drier parts of the area a broad-leaved deciduous forest with oaks, beeches and European hornbeams has emerged with a rich shrub layer of hawthorn and hazel. The wide variety of trees and shrubs means that birds including jays, tree creepers and great spotted woodpeckers thrive here.

Damp forest with rare mosses

The creek that meanders through the nature reserve branches in several places, forming a valuable aquatic environment with smaller islands and several water furrows. The limestone rich water provides good conditions for a flora of lime-demanding plants. Woollywort (Trichocolea tomentella) and snakeskin liverwort (Conocephalum conicum) are two of the unique moss species that thrive in the cool, damp environment in the woodland carr. The area is mostly protected for its biological qualities, and at present there are no marked trails.

Bäcken bildar en värdefull vattenmiljö. Foto: Johan Johnmark

Bäcken bildar en värdefull vattenmiljö. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. tälta eller elda,

3. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, med undantag av informationsskyltar för naturreservatet och gränsmärken.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

8. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 19 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.125861, E 13.799278

Hitta mig

Större hackspett. 

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Den större hackspetten är den vanligaste av våra hackspettsarter. Den känns igen på den vita fläcken på vingen och på den röda gumpen. Hanen har en röd fläck i nacken som honan saknar. Unga fåglar har en röd hjässa. På våren trummar hackspetten i korta, snabba attacker på cirka en halv sekund.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 460.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss