Brantaberg-Oreberget

Brantaberg-Oreberget ligger strax syd-väst om Vinslöv, inte långt från Ignaberga kalkstensgrotta. I Ignaberga-grottan övervintrar de fladdermöss som annars lever i Brantaberg-Orebergets skogar. Bokskogar och mindre betesmarker med bryn och buskar möter dig här i fladdermössens jaktmarker på Nävlingeåsens nordsluttning.

Naturskog med fladdermöss

Brantaberg-Oreberget är till stor del skogsklätt och har varit det under hela 1900-talet. Här finns en mindre lövsumpskog men annars är det mesta ädellövskog med mycket bok. En mindre del av denna ädellövskog är naturskogsliknade. Här är trädvariationen stor mellan ungt-gammalt, dött-levande och flera olika trädslag. Denna skog är särskilt artrik med många mossor, lavar och vedlevande skalbaggar. Det är också denna skog med omgivande gläntor och bryn som är fladdermössens hemvist.

Skogsbäckar och blommande buskar

Marken i lövskogen täcks under vår och sommar av en frodig grönska med blåsippa och gulsippa, med inslag av de rosa-lila blommorna Sankt Pers nycklar och lungört. I den fuktiga miljön utmed bäckarna i naturreservatet växer istället gullpudra, bäckbräsma och desmeknopp.

I betesmarken i väster finns flera grova, vidkroniga gamla bokar, så kallade utmarksbokar. Namnet och det speciella utseendet kommer av att träden vuxit upp i ett öppet beteslandskap och att de tuktats hårt av betesdjuren under sin ungdom på 1800-talet. Skogsduvan som häckar i hålträd finns i området.

Offerkälla och fossil åkermark

I markerna kan man se spår av äldre tiders odling, så kallad fossil åkermark. De äldsta kan vara ändå från Bronsåldern, kanske 5000 år. En bit nedströms bron över bäcken finns även en kallmurad gammal offerkälla, Orekillan.

Friluftsliv

Med sitt tätortsnära i utkanten av Vinslöv är reservatet lätt att besöka. Använd stigen som går genom området.

Foto: Johan Johnmark

Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Anders Hallengren
naturvårdsförvaltare

E-post anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 56


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • sätta upp snitsel, affisch eller liknande

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i fysiskt koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd att

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens skriftliga tillstånd att

6. sätta upp tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig anordning,

7. utplacera främmande föremål.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 38 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering söder om reservatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.081444, E 13.890583

Hitta mig


Bechsteins fladdermus är en av Sveriges 19 fladdermusarter och kanske den mest sällsynta. Den finns bara i Skåne och främst i Göingebygden och anses vara akut hotad. Med lite tur kan du höra Bechsteins fladdermus här men den finns också i de underjordiska kalkstensgrottorna i Ignaberga. Många är glada över att ha fladdermöss i sin närhet. En enda fladdermus kan äta mer än 5 000 myggor per natt.
Illustration: Martin Holmer

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.