Åraslövs mosse

Gör en utflykt till våtmarker, fuktängar och sumpskog med chans att uppleva hela tretton olika arter av orkidéer. Åraslövs mosse med sina kärr och fuktiga lövskogar är en rest av ett mycket större våtmarksområde utanför Vinslöv. Ta spången ut på myrmarken och leta efter köttätande växter.

Mosaikartad mosse

Fattigkärr, rikkärr, extremrikkärr – det finns många typer av kärr och det är främst artrikedomen som skiljer de olika typerna åt. Ju mer mineraler det finns i marken kring våtmarken desto rikare blir floran. Åraslövs mosse är en mosaik av olika kärrtyper och den biologiska mångfalden är därför både varierad och rik. Naturreservatet har en fantastisk orkidéflora där de vanligare arterna som Marie nycklar och Sankt Pers nycklar växer tillsammans med mer sällsynta arter som flugblomster och kärrknipprot. Åraslövs mosse är en av få lokaler i Skåne där man hittar stora mängder vaxnycklar, en gul underart av orkidén ängsnycklar.

Spångade leder över kärren

På spångade leder kan man ta sig ut i de fuktiga markerna och njuta av orkidéer och andra våtmarksväxter. Här lurar den köttätande växten tätört på förbiflygande insekter som den fångar med sina klibbiga blad. Arten kallas också hårgula eftersom den förr användes för att ge håret en guldgul lyster. Inne bland träden i Åraslövs ängsskogar växer en rik lundflora med arter som grönvit nattviol, skogsknipprot, myskmadra och jätterams.

Mossens fågelliv

Fågellivet vid Åraslövs mosse är riktigt och hyser bland annat morkulla, näktergal och härmsångare samt olika uggle- och hackspettarter.

Take a trip to wetlands, wet meadows and swamp where you have the chance to discover a total of thirteen different species of orchid. Åraslövs Mosse (Åraslöv’s Bog), with its carrs and wet broad-leaved woodlands, is the remains of a much larger wetland area outside of Vinslöv. Walk on the planks out on the boggy ground and hunt for flesh-eating plants.

A Carr is Not Only a Carr

Poor carr, rich carr, extremely rich carr – there are many types of carr and it is primarily the biodiversity that is the difference between them. The more minerals there are in the ground around the wetland, the richer the flora is. Rich carr is called species-rich, but nutrient-poor bog. These wetlands have many plants that are not found in the more common poor carr. Extremely rich carr is formed in the areas that are richest in lime and have high pH values.

Åraslövs Mosse is a mosaic of different types of carr and the biodiversity is thus both varied and rich. The nature reserve has a fantastic orchid flora, with many species such as heath spotted orchid and Early Purple Orchid growing side-by-side with rarer species such as fly orchid and marsh helleborine. Åraslövs Mosse is one of the few places in Sweden where you can find large numbers of the yellow flowering subspecies of the early marsh orchid.

Plank Paths and Rich Broad-leaved Woodlands

You can walk out onto the wetlands on paths made of wooden planks and enjoy the orchids and other wetland plants. The carnivorous plant butterwort lures passing insects that are then trapped in its sticky leaves. The species is called hårgula (hair yellow) in Swedish as it was once used to give hair a golden yellow lustre.

In amongst the trees in Åraslöv's woodland meadows there is a rich grove flora, with species such as lesser butterfly-orchid, broad-leaved helleborine, woodruff and Solomon's seal.

Foto: Mona Persson

Kontakt

Marit Hedlund
naturvårdsförvaltare

E-post marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 21


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

  • sätta upp snitslar eller liknande inom reservatet
  • rida
  • ha hund okopplad
  • tälta utanför anvisade platser
  • elda utanför anvisade platser
  • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisade platser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

1. Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

2. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

3. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

4. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

5. plocka, gräva upp eller på annat sätt göra åverkan på kärlväxter,

6. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

7. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

8. föra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatsen,

9. tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än på för ändamålet upplåtna platser,

10. rida eller köra med häst,

11. göra åverkan på mark eller hägnader eller andra anordningar,

12. göra upp eld annat än på för ändamålet anlagda platser,

13. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

14. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 63 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.087361, E 13.944056

Hitta mig


Vaxnycklar är en gul underart av orkidén ängsnycklar. Den växer på fuktig kalkrik mark och blommar i juni-juli.
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.