Haralds ängar

Foto: Länsstyrelsen

Haralds ängar utgör en av de få kvarvarande resterna av ett traditionellt ängsbruk. Naturreservatet består av ängsmark, öppen betesmark och mer lundartad betesmark. I området växer en mängd arter som är beroende av långvarig hävd.

Ängsmarker på Hallandsåsen

Haralds ängar ligger på Hallandsåsens sydvästra sluttning strax nordost om Förslöv. Området ligger på gränsen mellan åsens varierande bokskogslandskap och den öppna slätten ut mot havet. I sydöstra kanten av området finns källsprång, vars vatten sipprar ner mot väst och håller en del av ängen ständigt fuktig.

Öppna marker med lång kontinuitet

Som en följd av den långa hävdkontinuiteten har området har stora biologiska värden. Trots sin ringa storlek finns en stor variation i struktur och ljusförhållanden med solbelysta stammar och enstaka äldre hamlingspåverkade träd. Slåtterängen är i stort sett öppen med enstaka blommande, bärande buskar som ros, hagtorn och vildapel. Betesmarken varierar från helt öppen i norr till en mer lundartad karaktär i söder.

Artrik flora

I området växer flertalet arter som är typiska för marker med långvarig hävd. På den öppna slåtterängen finner man bland annat svinrot, stor blåklocka, smörboll och Jungfru Marie nycklar. I de trädklädda betesmarkerna växer till exempel gökärt, lungört och grönvit nattviol.

Restaurerade slåtterängar

Haralds ängar slåttrades fram till slutet av 1930-talet. Därefter upphörde hävden och området växte igen fram tills man på 1980-talet återupptäckte områdets höga värden, restaurerade marken och återupptog den regelbundna hävden. Haralds ängar har fått sitt namn efter Harald Johansson som tillsammans med naturskyddsföreningen tog initiativet till den återupptagna hävden.

Friluftsliv

Reservatet är fuktigt. Här finns ingen parkering eller anordningar för friluftsliv. Många av ängsblommorna är fridlysta och känsliga för tramp. Betrakta på avstånd och gå med försiktighet.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

 Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • gräva upp växter
  • göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök
  • bryta sönder, insamla eller bortföra ved

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

2. bryta sönder, insamla eller bortföra ved,

3. göra upp eld med undantag för eldning i sprit- och gasolkök,

4. gräva upp växter,

5. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på
återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under
förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte
bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

7. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med
undantag av enstaka beläggsexemplar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 1 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Lungörten växer i den trädklädda betesmarken i reservatet och blommar i april-maj. Lungörten har tidigare använts som medicinalväxt mot olika lungsjukdomar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.