Grevie åsar

Utsikten från Grevie backar, som platsen också kallas, är storslagen. Nedanför fötterna ligger Bjärehalvöns odlingslandskap med Skälderviken i bakgrunden. Över vattnet skymtas Kullaberg. Backlandskapet med sina mjuka kullar inbjuder till strövtåg och picknick. På våren kan man njuta av de tusentals backsippor som klär sydsluttningen i lila-prickig skrud.

Skapade när inlandsisen drog sig tillbaka

De betade rullstensåsarna ligger som ett rutnät på Hallandsåsens sydsluttning. De skapades i inlandsisens avsmältningsskede för 14 000 år sedan. Rullstensåsar består av grus som lämnas kvar av isälvar när inlandsisen släpper sitt grepp. Ibland låg isberg kvar i isälvarnas grus och när de till slut smälte bildades gropar, så kallade dödishålor. Dessa gropar fylldes efterhand upp med sten och grus. Härifrån hämtades förr ofta sten till husbyggen. Det sägs att Grevie kyrka byggdes av stenar från Grevie backar.

Örtrika ljunghedar 

Backsippa. Foto: Maria Sandell

Åsryggarna har aldrig varit uppodlade och har därmed aldrig gödslats vilket skapar förutsättningar för en rik flora. Bete har på de torra åsryggarna skapat en ljunghedsvegetation som på solsidan är fylld av blommor. Här hittar man kattfot, backtimjan, mandelblom och tjärblomster. På våren lyser backarna av Bjärehalvöns största bestånd av backsippor. På de skuggigare nord- och nordvästsluttningarna är ljungheden fattigare. Här växer blåbär, lingon och den vitblommande stenmåran.

Reservatet innehåller även skogspartier med lövträd och hasselbuskar. Tinabäcken, som flyter i reservatets norra del, har fått sitt namn av att den aldrig fryser till på vintrarna. Vintertid blir Grevies åsar till perfekta pulkabackar.

Friluftsliv

Grevie åsar, eller Grevie backar som de också kallas, är betade åsryggar som höjer sig i det öppna landskapet. Härifrån har du en fin utsikt över Skälderviken samtidigt som enbuskar, ängsblommor och små skogsdungar ger en varierad och fin inramning till vandringen. I reservatet finns en blåmarkerad drygt 3 km lång rundslinga (Grevie backar runt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Skåneleden (orange) går delvis på denna led och knyter ihop de båda entréerna i öster respektive väster. Går du hela vägen från öster till väster, tur och retur, blir vandringe 5 km. Om du väljer enbart rundslingan, utan att gå hela vägen till den andra entrén, blir vandringen ca 1 km kortare beroende på var du startar. Kullarna vid den västra entrén känns kanske bekanta för dig som tittat på tv-serien Mästarnas mästare och det tuffa momentet Sisyfos…? Busshållplats finns vid östra entrén, Grevie Industrivägen. Parkering finns både i öster (Grusåsvägen 1) och i väster (Killebäcktorpsvägen 144).

The view from the hills at Grevie, which give their name to the reserve (åsar is Swedish for ridges), is magnificent. At their feet lie the Bjäre Peninsula's cultivated landscape, with the bay of Skälderviken in the background. You can catch a glimpse of Kullaberg across the water. The undulating landscape with its rolling hills invites you to wander or picnic. In spring you can enjoy the thousands of Pasque Flowers that form a purple-dotted carpet on the southern slope.

Glacial Ridges

The grazed ridges, called eskers, lie in a row along the southern slope of Hallandsåsen. They were created as the inland ice sheet melted 14,000 years ago. Eskers consist of gravel that was left behind in the rivers of melt-water when the inland ice sheet retreated. Icebergs were sometimes left behind in the gravel of the melt-waters, when these finally melted, holes – which are called kettles – were formed. Eskers are filled with stones and gravel. Building materials were often collected here. It is said that Grevie Church was built using stones from these hills.

Herbaceous Heaths

The ridges of the eskers have never been cultivated and thus never fertilised, creating the conditions for a rich flora. Sustained grazing on these dry ridges has created a heather-covered heathland that, on the sunny side, is filled with flowers. Here you can find Catsfoot, wild thyme, Meadow Saxifrage and sticky catchfly. In spring, the hills flourish with the Bjäre Peninsula's largest cluster of Pasque Flowers. On the shadier northern and north-westerly slopes, the heath is more barren. Bilberries, lingonberries and the white-flowered heath bedstraw.

The reserve also contains patches of woodlands with broad-leaved trees and hazel bushes. A stream, Tinabäcken, that flows through the northern part of the reserve is so named because it never freezes in the winter (tina is Swedish for thaw).

Foto: Peter Johnsen/Skånska bilder

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom naturreservatet Grevie åsar finns inga föreskrifter som berör allmänheten. Tänk på att andra lagar och författningar fortfarande gäller, exempelvis allemansrätten eller terrängkörningslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1962

Storlek: 107 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.382028, E 12.751111

Hitta mig


Kattfot är en numera sällsynt ängsväxt som finns här i reservatet. Annars kanske den mest känns igen från Evert Taubes visa Sjösala vals - "Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol". Kattfoten blommar från maj till juli. Stjälken ger ett grå-ludet intryck och i toppen sitter 3-7 vitrosa små blomkorgar.
Illustration: Katarina Månsson

Ta en titt